با هدف تبلیغات درزمینه خدمات کتابخانه و کمک به کاربران جهت دستیا بی به اطلاعات مختصر، مفید و کاربردی، کتابخانه دانشکده بهداشت اقدام به تهیه بروشور راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه نموده است . این بروشور شامل اطلاعاتی درزمینه معرفی وآموزش انواع جستجو درنرم افزارآذرسا می باشد که به دوصورت چاپی و الکترونیک درکتابخانه و وب سایت آن، باعنوان راهنمای استفاده از کتابخانه موجود است.

 

 

 

 

 

 

برد اطلاع رسانی موجود در کتابخانه که اطلاعات لازم راجع به کارگاه ها، روش استفاده از نرم افزار کتابخانه،همایش هاو...را در اختیار مراجعان قرار می دهد.

 

 

 

 

[esprit:page-content]