پرسنل شاغل در حوزه مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت به شرح ذیل می‌باشند: