پرسنل شاغل در حوزه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت به شرح ذیل می‌باشند:

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر آیت رحمانی (مدیر گروه)


هیئت علمی


آقای دکتر خلیل الله معینیان


هیئت علمی


آقای دکتر سیدمحمود مهدی نیا چوبی


هیئت علمی


آقای دکتر حمیدرضا ناصحی نیا


هیئت علمی


آقای مهندس غلامرضا قائیتی


هیئت علمی


آقای مهندس حسن کرامتی


هیئت علمی


خانم مهندس طیبه راستگو


کارشناس بهداشت محیط