کارشناس مسئول اداره آموزش: آقای سعید عظیمی 

شماره تماس دانشکده: 02335220135

ارتباط با ما از طریق پست الکترونیک:

saeedazimi.semums@gmail.com