نام و نام خانوادکی: طالب عسکری پور

 مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 رتبه علمی در گروه: استادیار

 تلفن ثابت: -35220144 - 023 

 زمینه ها و علایق پژوهشی: نوروارگونومی، ارگونومی محیطی، ارزیابی و مدیریت ریسک، تحلیل حوادث و ارزیابی خطاهای انسانی

 ایمیل آکادمیک: askaripoor @semums.ac.ir

 ایمیل: taleb.askaripoor@yahoo.com