نام و نام خانوادکی: علیرضا دهدشتی

 مقطع تحصیلی: دکترای بهداشت حرفه ای

 رتبه علمی در گروه: دانشیار

 تلفن ثابت: 35220144 - 023

 زمینه ها و علایق پژوهشی: تعیین اثرات فیزیولوژی و سم شناسی مواجهه با مخاطرات محیط   کار، ارزیابی عوامل  شیمیایی و بیولوژیک در محیط کار

 ایمیل آکادمیک: dehdashti@semums.ac.ir

 ایمیل: dehdasht@yahoo.com