آئین ‌نامه امانت

 

دانلود فایل آئین نامه امانت بصورت pdf

تعاریف آئین نامه  

 1. -      کتابدار : منظور از کتابدار در این آئین نامه کتابدار میز امانت می‌باشد.
 2. -      منابع کتابخانه‌ای : در این آئین نامه منظور از منابع کتابخانه‌ای، کتب، نشریات ادواری و منابع الکترونیکی می‌باشد.
 3. -      استفاده محدود : منظور از استفاده محدود در کتابخانه، امانت حداکثر 2 عنوان کتاب به مدت حداکثر یک هفته می‌باشد.

مقدمه

هدف از تهیه این آئین نامه ، فراهم آوردن چارچوبی است در جهت همکاری بین کتابخانه‌ای، بین کتابخانه‌های دانشگاه علوم

 پزشکی سمنان و همچنین یکسان نمودن روش امانت منابع کتابخانه و مقررات مربوط به آن در این راستا کتابخانه مرکزی و

 دیگر کتابخانه‌های دانشگاه ملزم به ارائه خدمات کتابخانه ای طبق مقررات و ضوابط زیر می‌باشند.

شرایط امانت کتاب به اعضاء کتابخانه مرکزی دانشگاه

 1. -      اعضای هیئت علمی دانشگاه

1- 1 مدت امانت کتاب برای اعضای هیئت علمی دانشگاه حسب نظر کتابدارمسئول حداکثر60 روز تعیین می‌شود. تمدید

مجدد منوط به عدم رزرو کتب درخواستی توسط سایر اعضا می‌باشد.

2-2 اعضای هیئت علمی میتوانند حداکثربه طور همزمان 10عنوان کتاب امانت بگیرند.

 1. -      دستیاران ودانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه

1-2 مدت امانت کتاب برای دستیاران ودانشجویان تحصیلات تکمیلی حسب نظر کتابدارمسئول حداکثر21 روز تعیین می‌شود.

تمدید مجدد منوط به عدم رزرو کتب درخواستی توسط سایر اعضا می باشد.

2-2 دستیاران ودانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند حسب نظر کتابدارمسئول حداکثر وبه طور همزمان تاهفـت عنـوان

امانت بگیرند.

 1. -      دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکترای حرفه ای

 1-3 مدت امانت کتاب برای دانشجویان 14 روز تعیین شده است و تمدید مجدد منوط به عدم رزرو کتب درخواستی

توسط سایر اعضا می‌باشد.

2-3 دانشجویان این مقاطع می توانند همزمان تا 5 عنوان کتاب به امانت بگیرند.

  1. -      کارمندان دانشگاه اعم از( رسمی ،پیمانی ، قراردادی ،طرح نیروی انسانی )

1-4 مدت امانت برای اعضای فوق 10روز تعیین می‌شود. تمدید مجدد منوط به عدم رزرو کتب درخواستی توسط سایر اعضا

می‌باشد.

2-4 افراد فوق می تواند به طور همزمان حداکثر تا 3 عنوان کتاب به امانت بگیرند .

5 - محققین و پژوهشگران غیروابسته

 1-5مدت امانت کتاب برای این اعضا 10 روز تعیین می‌شود. تمدید مجدد منوط به عدم رزرو کتب درخواستی توسط سایر

 اعضا می‌باشد.

   1. -5 افراد فوق می توانند به طور همزمان حداکثر تا 3 عنوان کتاب به امانت بگیرند.
  1. -      اعضای آزاد

 

1-6 مدت امانت برای این اعضا 7 روز تعیین می‌شود.

 

  1. -6 افراد فوق می‌توانند به طور همزمان حداکثر تا 2 عنوان کتاب به امانت بگیرند.

 

شرایط و مقررات امانت  

 

-  امانت گرفتن مواد از هر کتابخانه منوط به داشتن کارت عضویت آن کتابخانه می باشد .

 

-  امانت گیرنده مجاز نیست کتابهای امانت گرفته شده را به دیگران واگذار نماید.

 

-  اعضاءکتابخانه موظفند شخصا با در دست داشتن کارت عضویت مبادرت به امانت و استردادکتاب نمایند .

 

-  کتابهای درسی و پرمراجعه بنا به تشخیص کتابدار میز امانت می تواند در بخش رزرو قرار بگیرد.

 

- مدت امانت کتابهای درسی می تواند با توجه به نیاز مراجعین ، به تشخیص کتابدار میز امانت کاهش یابد.

 

 • کتابدار می‌تواند کتب امانت داده شده به هر یک از اعضا را در صورت نیاز فراخوانی کند. امانت گیرنده موظف است در مهلت تعیین شده در فراخوان، کتاب را باز گرداند.

 

مقررات رزرو

 

 • اعضای کتابخانه‌های دانشگاه می‌توانند درخواست رزرو منابع موردنیاز خود را به کتابخانه اعلام نمایند.
 • کتابهایی که  در لیست رزرو قرار دارند، تمدید امانت نخواهد شد و به مدت 24 ساعت جهت تحویل به رزرو کننده، در کتابخانه نگهداری می‌شود.
 • تبصره : در صورت عدم مراجعه شخص رزرو کننده برای امانت کتاب، کتاب رزرو شده به شخص بعدی واگذار خواهد شد.
 • کلیه اعضای کتابخانه می‌توانند به طور همزمان 2 عنوان کتاب رزرو نمایند.
 • چنانچه هر یک از اعضا در 3 نوبت اقدام به رزرو کتاب نمایند، اما برای تحویل کتاب رزرو شده مراجعه ننمایند، کتابخانه از رزرو کتاب برای وی معذور است.

 

تاخیر و جرایم

چنانچه در مو عد برگشت مقرر، کتاب بازگردانده نشود، با فرد مذکور حسب مورد به شرح زیر برخورد خواهد شد:

 • در مورد دانشجویان جریمه دیرکرد به  ازای هر روز مبلغ 1000 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد که ملاک محاسبه تعداد روزهای تاخیر از تاریخ برگشت اولیه کتاب خواهد بود. چنانچه مجموع تلاخیر به سقف 100 روز رسید کارت عضویت مسدود میشود تا زمانی که استفاده کننده تسویه حساب خود را به کتابخانه مربوطه ارائه نماید.
 • در صورتی که فرد مذکور هیئت علمی یا کارمند دانشگاه باشد ابتدا تذکر و سپس به ازای هر روز مبلغ 2000 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد که ملاک محاسبه تعداد روزهای تاخیر از تاریخ برگشت اولیه کتاب خواهد بود. چنانچه مجموع تاخیر به سقف 100 روز رسید کارت عضویت مسدود میشود تا زمانی که استفاده کننده تسویه حساب خود را به کتابخانه مربوطه ارائه نماید.
 • در مورد محققین و پژوهشگران وابسته و اعضای آزاد در صورت دیرکرد به ازای هر روز مبلغ 2000 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد.
 • در صورت تکرار تخلف، عضویت فرد برای مدت معین به حالت تعلیق در آمده و چنانچه برای سومین بار صورت گیرد، عضویت فرد باطل خواهد شد.
 • خروج هر یک از منابع کتابخانه توسط محققین و پژوهشگران، اعضای آزاد منجر به لغو عضویت آنها می‌گردد.
 • اگر به هر صورتی منابعی بدون اطلاع و موافقت کتابدار از کتابخانه خارج شود، دانشجوی متخلف یک نیمسال تحصیلی از عضویت کتابخانه محروم شده و حسب مورد ریاست کتابخانه می‌تواند مراتب را به کمیته انضباطی دانشجویان گزارش نماید. تکرار تخلف منجر به لغو عضویت در کتابخانه می‌شود.
 • مبلغ جریمه توسط نرم‌افزار کتابخانه محاسبه می‌گردد. لذا، کاهش و حذف آن امکان‌پذیر نیست و اعضای کتابخانه موظف به پرداخت آن می‌باشند.

تبصره 1 : مبلغ جریمه دیرکرد در محل کتابخانه‌ها از طریق کارت‌خوان دریافت و به حساب اختصاصی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه واریز می‌شود.

تبصره 2 : مبالغ دریافت شده بابت جریمه پس از واریز به حساب معاونت پژوهشی و فناوری، جهت خرید کتاب به کتابخانه مربوطه بازگردانده می‌شود.

مفقود یا ناقص شدن منابع

 1. -      چنانچه منابع به امانت رفته آسیب ببیند یا اوراق و تصاویر آن بریده و ناقص شود، امانت گیرنده موظف است اصل آن را تهیه و به کتابخانه تحویل نماید.
 2. -      در صورت گم شدن منبع، امانت گیرنده موظف است عین آن را تهیه و به کتابخانه تحویل دهد. علاوه بر این امانت گیرنده موظف است جریمه دیرکرد کتب مفقودی را نیز بپردازد.
 3. -      در صورت موجود نبودن منبع در بازار، امانت گیرنده موظف است با هماهنگی مسئول کتابخانه نسبت به تهیه یک نسخه صحافی شده و یا یک کتاب دیگر در همان زمینه‌ی موضوعی اقدام نماید.
 4. -      در مورد اطلسها و یا کتب مرجع، در صورت موجود نبودن در بازار، اعضا موظفند کل مبلغ آن منبع را به قیمت روز به حساب درآمد دانشگاه واریز و فیش پرداختی را به کتابخانه تحویل دهند.

 

منابعی که امانت داده نمی‌شوند

 

 1. -      کتب مرجع ( رفرنس فرهنگ‌ها دایره المعارف‌ها )
 2. -      نشریات ادواری
 3. -      پایان‌نامه‌های تحصیلی و طرح‌های تحقیقاتی

 

تسویه حساب

 

 1. -      هر نوع تغییری در وضعیت آموزشی دانشجویان از قبیل انتقال، انصراف از تحصیل، مهمان شدن و نظایر آن منوط به ارائه برگه تسویه حساب به کتابخانه می‌باشد.
 2. -      سایر امانت گیرندگان، اعم از اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و اعضای آزاد، کارمندان و افرادی که منتقل یا بازنشسته و یا بازخرید میشوند و یا از ماموریتهای دراز مدت استفاده می‌کنند، یا به هر ترتیب به خدمت آنها خاتمه داده می‌شود ملزم به تسویه حساب با کتابخانه می‌باشند.

 

رعایت موارد اخلاقی در کتابخانه

کلیه اعضا موظف هستند در محیط کتابخانه موارد زیر را رعایت نمایند :

 1. -      اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی
 2. -      حفظ کامل سکوت و پرهیزاز ایجاد مزاحمت برای سایر اعضا
 3. -      حفظ نظم و پاکیزگی در محیط کتابخانه
 4. -      خودداری از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات
 5. -      رعایت احترام به پرسنل کتابخانه
 6. -      عدم استفاده از تلفن همراه

در صورت مشاهده هر گونه تخلف، پس از یک نوبت تذکر شفاهی و سپس تعلیق عضویت، در صورت تکرار فرد متخلف به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی خواهد شد.

 

 

 

 

آیین نامه امانت