1- برگزاری کارگاه آشنایی با ایین نامه استعداد درخشان توسط دکتر عزتی در تاریخ 18 / 7 / 1401 درساعت 13-12
2- برگزاری کارگاه آشنایی با طرح های بنیاد ملی نخبگان توسط دکتر یوسف زاده در تاریخ 26 / 7 / 1400 در ساعت 13-12
3- کسب افتخار توسط دانشجویان رشته بهداشت عمومی در آزمون کارشناسی ارشد توسط اقای پوریا فیض آبادی دانشجوی رشته بهداشت عمومی و قبولی ایشان در دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته اپیدمیولوژی   - قبولی در دانشگاه علوم پزشکی یزد توسط اقای علی مومن  در رشته بهداشت حرفه ای- قبولی در رشته بهداشت حرفه ای حسین دباغ

اخبار استعداد درخشان