اعضای شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دامغان

آقای دکتر حمیدرضا ناصحی نیا

آقای دکتر خلیل الله معینیان

آقای دکتر محمدرضا قانع پور

آقای دکتر علیرضا دهدشتی

آقای دکتر مصطفی کریمایی

خانم دکتر سمیرا یوسف زاده

خانم دکتر الهه صالح