اعضای هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 

نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا دهدشتی

مرتبه علمی : استاد

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای

 سوابق آموزشی و پژوهشی

معرفی در سامانه علم سنجی

 

زمینه های تحقیقاتی:

مواجهه شغلی و ارزیابی ریسک عوامل استرس زای مخاطره آمیز، سم شناسی صنعتی تجربی و انسانی، سلامت شغلی و خطرات مربوط به عوامل شیمیایی و فیزیکی، عوامل روان شناختی و مخاطرات ارگونومیکی.

 

تلفن تماس:35220144-۰23 داخلی 1059

پست الکترونیک :dehdashti@semums.ac.ir

برنامه هفتگی

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر طالب عسکری پور

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای

 سوابق آموزشی و پژوهشی

معرفی در سامانه علم سنجی

 

زمینه های تحقیقاتی:

ارگونومی شغلی، نوروارگونومی، ارگونومی شناختی، ایمنی فرایند، ارزیابی ریسک و پژوهش در آموزش

 

تلفن تماس:35220144-۰23 داخلی 1091

پست الکترونیک : askaripoor@semums.ac.ir

برنامه هفتگی

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر فرین فاطمی

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

 سوابق آموزشی و پژوهشی

 

 

زمینه های تحقیقاتی:

تجزیه و تحلیل ایمنی و حوادث، مدیریت بحران و پیشگیری از شرایط اضطراری در محیطهای کاری، ارزیابی آسیب پذیری انسانی- محیطی و اقتصادی

 

تلفن تماس:35220144-۰23 داخلی 1056

پست الکترونیک:f_fatemi@semums.ac.ir 

برنامه هفتگی

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر صدیقه حسین آبادی

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای

 سوابق آموزشی و پژوهشی

معرفی در سامانه علم سنجی

 

زمینه های تحقیقاتی:

اثرات مواجهه با امواج الکترومغناطیسی بر انسان، کنترل مواجهه با امواج الکترومغناطیسی در صنعت و محیط زیست، صدا در محیط کار و محیط زیست، کنترل صدا در صنعت، کنترل ارتعاش در صنعت، روشنایی در محیط کار، نور و انسان

 

تلفن تماس:35220144-۰23 داخلی 1043

پست الکترونیک hoseinabadi@semums.ac.ir

برنامه هفتگی

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر نیلوفر دامیار

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای

 سوابق آموزشی و پژوهشی

معرفی در سامانه علم سنجی

 

زمینه های تحقیقاتی:

بهداشت حرفه ای، کنترل صدا در صنعت، کنترل آلاینده های هوای محیط کار، تکنولوژی پلاسمای غیر حرارتی، کاتالیست ها، بهینه سازی و مدل سازی

 

تلفن تماس:35220144-۰23 داخلی 1080

پست الکترونیک:damyar@semums.ac.ir 

برنامه هفتگی

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر داریوش پهلوان

مرتبه علمی : دانشیار

مدرک تحصیلی: متخصص طب کار و بیماریهای شغلی

 سوابق آموزشی و پژوهشی

معرفی در سامانه علم سنجی

 

زمینه های تحقیقاتی:

بیماریهای شغلی، عوامل زیان آور محیط کار

 

تلفن تماس:

تلفن محل کار: 33654162-۰23

پست الکترونیک: dpahlevan@semums.ac.ir

برنامه هفتگی

 

 

 

                                                                                                                        

اعضای گروه