اعضا شاغل در گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشکده بهداشت به شرح ذیل می‌باشند:گروه  بهداشت و ارتقاء سلامت 

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته

واحد محل خدمت

بخش وابستگی

وابستگی

مشاهدهcv

1

حسام الدین

عسگری مجد آبادی

آموزش بهداشت

دانشکده پرستاری و مامایی

 

first affiliation

cv

2

محمد رضا

قانع پور

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

 مدیر گروه 

first affiliation

cv

3

بهراد

پور محمدی

انگل شناسی

دانشکده بهداشت مستقر در دامغان

 

second affiliation

cv

4

اسماعیل

مشیری

سیاستگذاری سلامت

دانشکده پزشکی

 

second affiliation

cv

5

 

ستاره

همامی

بهداشت باروری

دانشکده پرستاری و مامایی

 

second affiliation

cv

6 محمد عزتی اثر سیاستگذاری و سلامت دانشکده بهداشت   second affiliation cv
7 الهه  صالح    دانشکده بهداشت   second affiliation cv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************

آقای دکتر محمدرضا قانع پور، دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی (PhD)  در رشته آموزش بهداشت و ارتقا سلامت از دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد. ایشان از سال 1379 به عنوان عضو هیئت علمی گروه مشغول فعالیت بوده و به تدریس دروسی از قبیل: آموزش بهداشت و ارتباطات، آموزش بهداشت و ارتقا سلامت،تکنولوژی آموزشی، اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری و کمک‌های اولیه، جمعیت و تنظیم خانواده (آقایان)، اصول مدیریت در خدمات بهداشتی، نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی، اصول و کلیات خدمات بهداشتی و واحدهای کارآموزی در عرصه دانشجویان گروه و ... اشتغال دارد. نامبرده تاکنون یک عنوان ترجمه کتاب، 7 مقاله کامل چاپ شده در نشریات ملی و بین المللی و 6 مقاله ارائه شده در سمینارها و کنگره‌های داخلی و بین المللی را در کارنامه پژوهشی خود دارد. ایشان در حال حاضر به عنوان مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشکده بهداشت دامغان مشغول فعالیت می‌باشند.

 

آقای دکتر بهراد پورمحمدی، استادیار و دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی (PhD) رشته انگل شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌باشد. ایشان از سال 1376 بعنوان مدرس و سپس از  سال 1377 بعنوان عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی مشغول فعالیت بوده و به تدریس دروسی از قبیل: میکروبیولوژی 1 و 2 تئوری و عملی (انگل شناسی، قارچ شناسی، باکتری شناسی و ویروس شناسی)، پاتوبیولوژی، پاتولوژی جغرافیایی ایران، کلیات و اصول اپیدمیولوژی، روش تحقیق، اپیدمیولوژی بیماری‌های شایع در ایران، زبان تخصصی و ... اشتغال دارد. نامبرده تاکنون 12 مقاله کامل و 2 خلاصه مقاله چاپ شده در نشریات ملی و بین المللی و 16 مقاله ارائه شده در سمینارها و کنگره‌های داخلی و بین المللی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.

 

خانم دکتر ستاره همامی، استادیار، دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی (PhD)  در رشته بهداشت باروری از دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد. ایشان از سال 1378 بعنوان مدرس و سپس از سال 1379 بعنوان عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی مشغول فعالیت بوده و به تدریس دروسی از قبیل: بهداشت باروری، جمعیت و تنظیم خانواده (خانم‌ها)، بهداشت مادران و کودکان، آموزش بهداشت و ارتباطات، زبان تخصصی، روش تحقیق، بهداشت سالمندان، نظام‌های عرضه خدمات سلامت در دنیا و ... اشتغال دارد.