اعضا شاغل در گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشکده بهداشت به شرح ذيل مي‌باشند:نام و نام خانوادگی سمت
آقای دکتر بهراد پورمحمدی  هیات علمی
خانم دکتر ستاره همامی
هیات علمی
آقای دکتر محمدرضا قانع پور (مدیر گروه) هیات علمی
آقای دکتر محمد عزتی اثر هیات علمی
آقای دکتر حسام الدین عسگری مجد آبادی   
 خانم دکتر طاهره کمالی خواه  
آقای دکتر اسماعیل مشیری  

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************

خانم دکتر ستاره همامي، استادیار، دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی (PhD)  در رشته بهداشت باروری از دانشگاه علوم پزشكي تهران مي‌باشد. ايشان از سال 1378 بعنوان مدرس و سپس از سال 1379 بعنوان عضو هيأت علمي گروه بهداشت عمومي مشغول فعاليت بوده و به تدريس دروسي از قبيل: بهداشت باروري، جمعيت و تنظيم خانواده (خانم‌ها)، بهداشت مادران و كودكان، آموزش بهداشت و ارتباطات، زبان تخصصي، روش تحقيق، بهداشت سالمندان، نظام‌هاي عرضه خدمات سلامت در دنيا و ... اشتغال دارد. ايشان در حال حاضر به عنوان رئیس دانشكده پرستاری نیز مشغول فعاليت مي‌باشند.

 

 

 

آقاي دكتر بهراد پورمحمدي، استاديار و دانش آموخته مقطع دكتري تخصصی (PhD) رشته انگل شناسي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي شيراز مي‌باشد. ايشان از سال 1376 بعنوان مدرس و سپس از  سال 1377 بعنوان عضو هيأت علمي گروه بهداشت عمومي مشغول فعاليت بوده و به تدريس دروسي از قبيل: ميكروبیولوژی 1 و 2 تئوري و عملي (انگل شناسی، قارچ شناسی، باکتری شناسی و ویروس شناسی)، پاتوبيولوژي، پاتولوژی جغرافیایی ایران، كليات و اصول اپيدميولوژي، روش تحقيق، اپيدميولوژي بيماري‌هاي شايع در ايران، زبان تخصصي و ... اشتغال دارد. نامبرده تاكنون 12 مقاله كامل و 2 خلاصه مقاله چاپ شده در نشريات ملي و بين المللي و 16 مقاله ارائه شده در سمينارها و كنگره‌هاي داخلي و بين المللي را در كارنامه پژوهشي خود دارد.ايشان در حال حاضر به عنوان رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان نیز مشغول فعاليت مي‌باشند.

 

 

آقاي دکتر محمدرضا قانع پور، دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی (PhD)  در رشته آمزش بهداشت و ارتقا سلامت از دانشگاه علوم پزشكي تهران مي‌باشد. ايشان از سال 1379 به عنوان عضو هیئت علمی گروه مشغول فعاليت بوده و به تدريس دروسي از قبيل: آموزش بهداشت و ارتباطات، آموزش بهداشت و ارتقا سلامت،تكنولوژي آموزشي، اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری و كمك‌هاي اوليه، جمعيت و تنظيم خانواده (آقايان)، اصول مديريت در خدمات بهداشتي، نظام عرضه خدمات بهداشتي و درماني، اصول و كليات خدمات بهداشتي و واحدهای کارآموزی در عرصه دانشجویان گروه و ... اشتغال دارد. نامبرده تاكنون يك عنوان ترجمه كتاب، 7 مقاله كامل چاپ شده در نشريات ملي و بين المللي و 6 مقاله ارائه شده در سمينارها و كنگره‌هاي داخلي و بين المللي را در كارنامه پژوهشي خود دارد. ايشان در حال حاضر به عنوان مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشكده بهداشت دامغان مشغول فعاليت مي‌باشند.