اعضا شاغل در گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشکده بهداشت به شرح ذیل می‌باشند:نام و نام خانوادگی سمت
آقای دکتر بهراد پورمحمدی  هیات علمی
خانم دکتر ستاره همامی
هیات علمی

آقای دکتر محمدرضا قانع پور (مدیر گروه)

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

هیات علمی
آقای دکتر محمد عزتی اثر هیات علمی
آقای دکتر حسام الدین عسگری مجد آبادی   
آقای دکتر اسماعیل مشیری  
خانم دکتر الهه صالح هیات علمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************

خانم دکتر ستاره همامی، استادیار، دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی (PhD)  در رشته بهداشت باروری از دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد. ایشان از سال 1378 بعنوان مدرس و سپس از سال 1379 بعنوان عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی مشغول فعالیت بوده و به تدریس دروسی از قبیل: بهداشت باروری، جمعیت و تنظیم خانواده (خانم‌ها)، بهداشت مادران و کودکان، آموزش بهداشت و ارتباطات، زبان تخصصی، روش تحقیق، بهداشت سالمندان، نظام‌های عرضه خدمات سلامت در دنیا و ... اشتغال دارد. ایشان در حال حاضر به عنوان رئیس دانشکده پرستاری نیز مشغول فعالیت می‌باشند.

 

 

 

آقای دکتر بهراد پورمحمدی، استادیار و دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی (PhD) رشته انگل شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌باشد. ایشان از سال 1376 بعنوان مدرس و سپس از  سال 1377 بعنوان عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی مشغول فعالیت بوده و به تدریس دروسی از قبیل: میکروبیولوژی 1 و 2 تئوری و عملی (انگل شناسی، قارچ شناسی، باکتری شناسی و ویروس شناسی)، پاتوبیولوژی، پاتولوژی جغرافیایی ایران، کلیات و اصول اپیدمیولوژی، روش تحقیق، اپیدمیولوژی بیماری‌های شایع در ایران، زبان تخصصی و ... اشتغال دارد. نامبرده تاکنون 12 مقاله کامل و 2 خلاصه مقاله چاپ شده در نشریات ملی و بین المللی و 16 مقاله ارائه شده در سمینارها و کنگره‌های داخلی و بین المللی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.ایشان در حال حاضر به عنوان رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان نیز مشغول فعالیت می‌باشند.

 

 

آقای دکتر محمدرضا قانع پور، دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی (PhD)  در رشته آموزش بهداشت و ارتقا سلامت از دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد. ایشان از سال 1379 به عنوان عضو هیئت علمی گروه مشغول فعالیت بوده و به تدریس دروسی از قبیل: آموزش بهداشت و ارتباطات، آموزش بهداشت و ارتقا سلامت،تکنولوژی آموزشی، اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری و کمک‌های اولیه، جمعیت و تنظیم خانواده (آقایان)، اصول مدیریت در خدمات بهداشتی، نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی، اصول و کلیات خدمات بهداشتی و واحدهای کارآموزی در عرصه دانشجویان گروه و ... اشتغال دارد. نامبرده تاکنون یک عنوان ترجمه کتاب، 7 مقاله کامل چاپ شده در نشریات ملی و بین المللی و 6 مقاله ارائه شده در سمینارها و کنگره‌های داخلی و بین المللی را در کارنامه پژوهشی خود دارد. ایشان در حال حاضر به عنوان مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشکده بهداشت دامغان مشغول فعالیت می‌باشند.