اهداف رشته بهداشت عمومي:

  1. با آگاهی و عملکرد همسو با نیازهای جامعه، خانواده و فرد با ارزیابی و ارزشیابی عوامل خطر و مداخله و تغییر در سطح بهداشت محیط، خانواده و فرد آشنا باشند.
  2. در چگونگی اثرگذاری عوامل انسانی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی بر چگونگی تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی در سطوح مختلف آشنا باشند.
  3. از چگونگی مداخله از طریق نیازسنجی‌ها، آموزش بهداشت، کنترل اپیدمی‌ها، مراقبت از چگونگی تغذیه و تغییر در شاخص‌های سلامتی در سطح جامعه آگاهی داشته باشند.

رسالت و چشم انداز رشته بهداشت عمومي:

رسالت رشته كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي، آموزش و تربيت نيروهاي آشنا، معتقد و عامل به مفاهيم، مباني و راهكارهاي تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت براي جامعه، خانواده و فرد است. در چشم انداز اين رشته، فراگيرندگان اين علم، ضمن تثبيت جايگاه خود در بخش بهداشت و آموزش بر اساس استانداردهاي جهاني، امكان جذب در بازار كار و رفع نياز جامعه را پيدا خواهند نمود.


نقش‌هاي دانش آموختگان رشته بهداشت عمومي:

دانش آموختگان اين رشته در حرفه آينده خود در جامعه نقش‌هاي زير را بر عهده خواهند داشت:

1- نقش آموزشي: آموزش به كليه افراد تحت پوشش سيستم خدمات بهداشتي و درماني

2- نقش مراقبتي: مراقبت از سلامت مادران (قبل و بعد از زايمان)، مراقبت از كودكان در دوره هاي مختلف رشدي تا سن قبل از مدرسه، مراقبت و پايش سلامت دانش آموزان در صورت لزوم،مراقبت از سالمندان،زنان يائسه و ساير گروه هاي تحت پوشش، كمك و نظارت در اجراي برنامه‌هاي مراقبت از بيماريها و گسترش مصون‌سازي.

3- نقش پژوهشي: كمك به پژوهش‌هاي كاربردي در عرصه‌هاي بهداشتي كشور، ارائه طرح‌هاي پژوهشي كاربردي و اجراي آنها.

4- نقش اجرايي: اجراي خدمات و برنامه‌هاي بهداشت مدارس، تنظيم خانواده ، سيستم ارجاع و ...


برنامه‌هاي در دست اقدام و آتي گروه بهداشت عمومي:

اين گروه در حال حاضر درخواست خود را براي جذب دانشجو در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مجازي رشته آموزش جامعه نگر با گرايش‌هاي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و رشته هاي بهداشتي مرتبط با حوزه سلامت به مراجع ذيربط ارائه نموده و در حال پيگيري آن مي‌باشد. از ديگر برنامه‌هاي گروه در آينده، اخذ مجوز پذيرش دانشجو در رشته‌هاي آموزش بهداشت، مديريت خدمات بهداشتي و درماني،اپيدميولوژي و ... در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد (حسب مورد)، و نيز جذب اعضاي هيأت علمي متخصص در اين حوزه‌ها خواهد بود.