مسئول واحد رفاهی: خانم صدیقه مدیحی

تحصیلات: کاردانی امور اداری

********************************

صندوق رفاه دانشجویان

در اجرای ماده 23 آیین نامه نحوه پرداخت وام های دانشجویی مصوب نیست و نهمین جلسه هیات امناء در مرداد ماه 1392 و به منظور پرداخت یکسان وام ها و تسهیلات رفاهی، دانشگاه ها موظف به اجرای این دستورالعمل می باشند.

دستور العمل اجرایی استفاده از تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلی 93-1392

فصل اول- کلیات

ماده ( 1 ): تعاریف: اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد:

- هیات امناء: هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

- وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

- صندوق: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

- دانشگاه: دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی.

- دانشجویان: دانشجویان دوره روزانه شاغل به تحصیل در علوم پزشکی و پیراپزشکی.

- معاونت: معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها.

- نرم افزار: نرم افزار سیستم یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان.

- خوابگاه: انواع خوابگاه های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی به استثناء خوابگاه های خودگردان.

ماده (2): وام های صندوق به دانشجویان متقاضی، مشروط به دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی، دارا بودن اولویت نیاز مالی، سپردن تعهد محضری طبق پیوست شماره 1 و ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی( دانشجویان نیمسال آخر با خداقل نصف واحدهای مورد لزوم) قابل پرداخت است.

ماده (3): اعطای هرگونه وام و تسهیلات (خوابگاه و غیره) قبل از اخذ سند تعهد محضری ممنوع می‌‌باشد.

ماده (4):دانشجویانی که به هر دلیل از وام های اعطایی صندوق استفاده نموده اند، ولی پرداخت وام به آنان ممنوع بوده، مکلف هستند، مبالغ دریافتی را بصورت یکجا به صندوق باز پرداخت نمایند. بدیهی است، ادامه پرداخت وام به این دانشجویان پس از احراز شرایط دریافت وام منوط به باز پرداخت کامل وام های یاد شده می باشد.

ماده(5): دانشجویانی که از تسهیلات وام شهریه استفاده می نمایند، مجاز به استفاده از سایر تسهیلات نمی باشند.

ماده(6): درخواست های وام با امضای رییس دانشگاه یا معاونت، معتبر و قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره- در صورت معرفی معاونت یا مدیریت امور دانشجویی جدید، نسبت به ارسال نمونه امضا طبق پیوست شماره 2 اقدام گردد.

ماده(7):پرداخت هرگونه وام به دانشجویان مقاطع ناپیوسته منوط به تعیین تکلیف بدهی مقاطع قبلی   آنان است دانشگاه ها موظفند در این خصوص ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از تنظیم لیست متقاضیان از بلا مانع بودن ادامه تحصیل آنان در مقطع فعلی اطمینان حاصل نمایند توضیحات لازم در پرونده دانشجو در نرم افزار صندوق ثبت گردد.

ماده (8 ):پرداخت وام به دانشجویان انتقالی و جابجایی با رعایت ضوابط بلامانع است دانشجویان میهمان نیز باید از طریق دانشگاه مقیم ( اصلی ) درخواست وام نمایند.

ماده(9):از همه تسهیلات به میزان 4درصد کارمزد کسر می گردد  (به استثناء وام بیمه و خریدکالا ).

ماده (10): مراتب ذیل در پرداخت تسهیلات رعایت گردد

تذکر 1 )) چنانچه سند تعهد محضری اسکن شده مغایر با متن سند تعهد محضری نمونه باشد تا سال بعد  به در خواست وام متقاضی رسیدگی نخواهد شد.

ماده (11): بهره مندان از تسهیلات صندوق باید مبالغ بدهی خود را به شماره حساب   40073523  بانک تجارت شعبه نو آوران کد 400 بنام صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و با استفاده از فرم طراحی شده توسط این سازمان که قابل چاپ توسط نرم افزار می باشد، یا از طریق شبکه شتاب واریز نمایند

ماده(12): دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کارآفتادگی همسر و یا متارکه، فرزند یا فرزندانشان را  تحت تکفل دارند، با ارایه اسناد و مدارک قانونی می توانند از مزایای مذکور در مفاد تبصره ماده  13  ، ماده  14 و ماده 28 و ماده 40  نیز بهره مند گردند

فصل دوم: وام تحصیلی و مسکن

ماده  (13):وام تحصیلی دانشجویان مجرد ماهیانه 000/500 ریال و دانشجویان متاهل ماهیانه 000/680ریال می باشد.

تبصره -به دانشجویان متاهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزندان  000/90ریال حق اولاد تعلق می گیرد.

ماده (14):وام مسکن دانشجویان مجرد ماهیانه 000/262ریال و دانشجویان متاهل ماهیانه  000/525 ریال می باشد.

ماده(15):وام مسکن صرفا به دانشجویانی که در محل سکونت خانواده نبوده ودرخوابگاه سكونت نداشته باشند و در صورت ارایه اجاره نامه رسمي (داراي كد رهگيري)با رعايت ساير ضوابط پرداخت مي گردد.

ماده  (16):امور دانشجویی دانشگاه باید ضمن پیش بینی قسمت شغل دانشجو (با ذکر نوع و میزان در آمد ما هیانه) در فرم های ثبت نام از صحت اطلاعات تکمیل شده توسط دانشجو و مطابقت آن با سایر اطلاعات موجود اطمینان حاصل نماید

تبصره -دانشگاه ها فقط برای یک بار مجاز به ارسال لیست متمم وام تحصیلی و مسکن می باشند

ماده(17):  پرداخت وام تحصیلی و مسکن در هر نیمسال منوط به ایجاد، ارجاع و ارسال سربرگ سند  هزینه خوابگاه نیمسال گذشته می باشد.

ماده ( 18 ):مدت استفاده از وام های تحصیلی و مسکن در طول تحصیل با رعایت مقررات آموزشی به شرح زیر می باشد:
-مقاطع كارداني-كارشناسي نا پيوسته وارشد ناپيوسته :       حداكثر4نيمسال تحصيلي
-مقطع كارشناسي پيوسته:        حداكثر 8نيمسال تحصيلي
تبصره 1-پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان سایر مقاطع تحصیلی که در ماده فوق به آنها اشاره نشده، ممنوع است.

تبصره2- پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان نیمسال اول ممنوع می باشد

تبصره 3- چنانچه دانشجو به هر نحوی در دوره ای از تحصیل از وام استفاده ننماید، مدت مذکور جزو دوره مندرج در ماده 18 محسوب خواهد شد و از باقیمانده مدت دوره می تواند استفاده نماید

تبصره 4- پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دوره شبانه ممنوع است

ماده ( 19):پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دارای مشاغل رسمی، پایدار، بورسیه و یا دریافت کنندگان کمک هزینه تحصیلی از محل دیگر ممنوع است پرداخت سایر وام ها با رعایت ضوابط مربوط بلا مانع است.

ماده (20): دانشگاه ها می بایست، لیست دانشجویان واجد شرایط وام های تحصیلی و مسکن را برای هر نیمسال تحصیلی (نیمسال اول از تاریخ 1/7/92  لغایت 15/11/92 و نیمسال دوم از تاریخ 16/11/92 لغایت 31/4/93  و دو ماه تابستان )در نرم افزار صندوق ایجاد و سربرگ اسناد را در یک نسخه چاپ و هم زمان (در تاریخی که اعلام می شود)، ارجاع و ارسال نمایند.

فصل سوم  وام ضروری

ماده(21): وام ضروری به دانشجویان دوره روزانه که با مشکل مالی روبرو می شوند پس از یکسال از شروع تحصیل ويك نوبت درطول تحصيل به شرح ذیل پرداخت می شود:

- مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته  مبلغ 500/562/1 ریال

- مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته  مبلغ 000/125/3 ریال

ماده (22): وام ضروری به دانشجویان دوره روزانه ورودی قبل از سال تحصیلی 91 -90 به شرح ذیل  پرداخت می شود

- در صورت عدم استفاده، مطابق ماده 21 پرداخت می شود.

- در صورت استفاده از وام ضروری، می توانند مابه التفاوت سقف وام و وام های دریافتی را با رعایت فاصله 12 ماه در خواست نمایند (مانده کمتر از 000/500 ریال قابل پرداخت نمی باشد)

ماده  (23): پرداخت وام ضروری به دانشجویان شبانه ممنوع است

ماده  (24 ) : به دانشجویان واجد شرایط زیر، علاوه بر وام ضروری ماده (21)، تا دو برابر مبلغ پایه وام ضروری (000/500/1ریال) وام پرداخت میگردد.

- نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای ورزشی دانشگاه های کشور

- نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی )المپیادهای فرهنگی دانشگاه های کشور

- نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) مسابقات ورزشی بین المللی و جهانی دانشجویی

- نفرات اول تا سوم مسابقات قرانی دانشگاه های کشور

- نفرات اول تا سوم مسابقات قرانی بین المللی

- نفرات اول تا سوم امتحانات جامع علوم  پایه و کارورزی

- نفرات اول تا سوم (تیمی، انفرادی) المپیادهای پژوهشی دانشگاه های کشور

- دانشجویان حادثه دیده در بلایای طبیعی (سیل، زلزله و ...) که در یکی از دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل بوده و خود یا خانواده آنها در زلزله خسارت دیده باشند.

- دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات

- دانشجویان مبتلا به بیماری های خاص و پر هزینه

ماده (25): به دانشجویانی که عازم سفر مفرده حج و عتبات و عالیات می باشند، یک نوبت وام ضروری به  میزان 000/000/5 ریال برای همه مقاطع تحصیلی پرداخت می گردد.

تبصره -متقاضیان وام حج و عتبات عالیات در یک مقطع تحصیلی فقط می توانند از یک نوع از تسهیلات بهره مند گردند.

تذکر)) اسناد موضوع ماده 24  و 25 جداگانه ایجاد، ارجاع و مدارک لازم به صندوق ارسال گردد.

ماده( 26): چنانچه دانشجویی از مزایای ماده 24 و 25 قبلا در طول تحصیل استفاده نموده، مجددا مشمول تسهیلات فوق نمی گردد.

ماده (27 ): دانشگاه‌ها می بایست، ضمن رعایت ضوابط مندرج در فصل اول پس از تکمیل برگ درخواست  توسط دانشجو و تایید واحدهای ذی ربط طبق پیوست شماره 3، لیست متقاضیان تسهیلات را در  نرم افزار صندوق ایجاد و سر برگ اسناد را در یک نسخه چاپ و هم زمان ارجاع و ارسال نمایند.

فصل چهارم: ودیعه مسکن

ماده (28): ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل دوره روزانه ک در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه های دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه رسمی ـ دارای کد رهگیری ـ  ارایه نمایند، فقط برای یکبار در هر مقطع تحصیلی پرداخت می گردد.

ماده (29): به دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه‌ای به شرط داشتن میانگین معدل حداقل 12 بعد از گذشت یک نیمسال از شروع تحصیل و با رعایت سنوات مجاز تحصیلی در ماده 18،  ودیعه مسکن پرداخت می گردد.

ماده(30): به دستیاران تخصصی و Ph.D  و کارشناسی ارشد ناپیوسته بلافاصله بعد از شروع تحصیل ودیعه مسکن پرداخت می گردد.

ماده(31 ): ودیعه مسکن برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترا در شهر تهران حداکثر 000/000/21 ریالدر شش شهر بزرگ (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز، و بندرعباس) حداکثر 000/900/18 ریال و در سایر شهرها حداکثر 000/100/13 ریال و برای دانشجویان مقاطع تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکترای تخصصی Ph.D و دستیاران تخصصی) در شهر تهران حداکثر 000/500/52 ریال و در شش شهر بزرگ حداکثر   ریال و در شش شهر بزرگ حداکثر 000/200/47 ریال و در سایر شهرها 000/500/31  ریال می باشد.

تبصره1- وجه مبلغ پرداختی نباید بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه باشد.

تبصره 2-به دانشجویانی که بابت پیش پرداخت اجاره بها وجهی پرداخت ننموده اند، ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد.

تبصره 3- در صورتی که زوجین دانشجو باشند، به یک نفر از آنان ودیعه مسکن تعلق می گیرد.

ماده(32 ): به دانشجویانی که جدا از همسر زندگی می کنند، ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد.

ماده(33):  به دانشجویان میهمان ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد.

ماده(34): دانشجویانی که متارکه می نمایند، ملزم به استرداد ودیعه مسکن دریافتی می باشند.

ماده(35):  منزل اجاره ای می بایست، در شهر محل تحصیل یا شهرهای حاشیه ای محل تحصیل که قابل تردد هستند، باشد.

ماده (36): دانشجویانی که ودیعه مسکن دریافت نموده اند، چنانچه فارغ التحصیل شده و مدت اجاره    آنان پایان یافته و منزل اجاره ای را تخلیه می نمایند، باید میزان ودیعه دریافتی را به صورت یکجا به  حساب شماره 40073523 بانک تجارت شعبه نوآوران کد 400 بنام صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت واریز نمایند و مسئولیت پی گیری در این زمینه بر عهده دانشگاه مربوط می باشد.

تبصره 1- برگشت ودیعه مسکن به صندوق، شامل جانبازان فارغ التحصیل نیز می گردد.

تبصره 2-دانشگاه ها می بایست، در خصوص دانشجویان در حال فراغت از تحصیل نسبت به اخذ مبلغ   ودیعه مسکن پرداختی قبل از انجام تسویه حساب با دانشگاه و ارسال اصل رسید بانکی مربوط به صندوق  اقدام نمایند

تبصره3-دانشجویان مقاطع ناپیوسته که ودیعه مسکن دریافت نموده اند، چنانچه متقاضی دریافت مدارک تحصیلی مقطع قبلی خود باشند، مکلفند ودیعه مسکن دریافتی را به صورت یکجا به حساب صندوق واریز نمایند.

ماده (37):دانشگاه ها می بایست نسبت به ثبت تمدید اجاره ی گیرندگان ودیعه مسکن با توجه به اجاره نامه رسمی در نرم افزار صندوق اقدام نمایند.

ماده (38): برای پرداخت ودیعه مسکن ارسال برگ درخواست و اسکن صفحه اول اجاره نامه در منوی تعهد محضری (انتخاب نوع: اجاره نامه)  ضروری می باشد لیست متقاضیان تسهیلات نیز در نرم افزار صندوق ایجاد و کل لیست در یک نسخه چاپ و هم زمان ارجاع و ارسال گردد .

فصل پنجم: وام بیمه

ماده(39): به دانشجویان دوره روزانه (به استثنای مقاطع تخصصی و Ph.D) با رعایت ضوابط و مدت استفاده در ماده 18 این دستورالعمل و در چارچوب مقررات قانون و آیین نامه های همگانی وام بیمه پرداخت میشود.

تبصره- دانشجویان شبانه در صورتی می توانند از وام بیمه صندوق استفاده نمایند که 50 درصد سهم دانشگاه را شخصا پرداخت کنند.

ماده(40):دانشجویان متاهل مرد می توانند از وام بیمه بابت افراد تحت تکفل (همسر و فرزندان) استفاده نمایند

ماده (41):  مدت قرارداد بیمه حداکثر یک سال و مبلغ ماهیانه به ازای هر نفر در سال جاری 000/143 ریال می باشد.

ماده (42): دانشگاه می بایست، لیست دانشجویان واجد شرایط وام بیمه دانشجویی را به تفکیک روزانه و شبانه در نرم افزار صندوق ایجاد و کل لیست را به نسخه چاپ  و به انضمام یک نسخه از اصل قرار  داد منعقده با اراده کل بیمه سلامت استان به صندوق ارجاع و ارسال نمایند.

فصل ششم - وام اعتبار خرید کالا

ماده(43): به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه های وسایل آموزشی و کمک آموزشی وام خرید کالابه شاغلین به تحصیل تخصصی و Ph.D حداکثر به مبلغ 000/000/6 ریال و دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل سایر مقاطع تحصیلی حداکثر به مبلغ 000/500/2 ریال به صورت اعتبار خرید از فروشگاه اینترنتی صندوق پرداخت میگردد.

تبصره 1- برای متقاضیان استفاده از تسهیلات مذکور به میزان مصوب ایجاد اعتبار می گردد (با اختصاص کد اعتباری)  تا از فروشگاه اینترنتی صندوق به آدرس http://eshop.srd.ir برای خرید  اقدام نمایند یاد آور می شود، مبلغ وام خرید کالا به صورت نقدی به حساب دانشجو واریز  نمی گردد.

تبصره 2- زمان و نحوه خرید کالا در سایت فروشگاه اینترنتی صندوق ثبت و به صورت بخشنامه اعلام  می گردد.

تبصره 3- متقاضیان دریافت وام خرید کالا باید دارای صندوق پستی الکترونیکی{Email} وشماره تلفن همراه بوده و در هنگام تکمیل در خواست وام، آدرس و شماره آن را اعلام نمایند.

ماده (44 ): دفعات استفاده از وام خرید کالا در طول تحصیل به شرح ذیل می باشد:

         - مقاطع کاردانی، کارشناسی نا پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، تخصصی وPh.D  1 نوبت

ماده (45): با ارسال درخواست و تایید تقاضا توسط صندوق، اعتبار ایجاد شده و جزو بدهی دانشجو محسوب  می گردد.

ماده (46):دانشگاه می بایست، ضمن رعایت مواد مندرج در فصل دوم و سوم آیین نامه استفاده از وامها و با توجه به بخشنامه ای که ارسال می گردد، لیست متقاضیان را در نرم افزار صندوق ایجاد و کل  لیست را دو نسخه چاپ و هم زمان ارجاع و ارسال نمایند .

فصل هفتم - اعلام بدهی

ماده (47):  امور دانشجویی دانشگاه می بایست هرگونه تغییر را در وضعیت دانشجو اعم از اخراجی، ترک  تحصیل، انصرافی، جابجایی، انتقالی، میهمان و فراغت از تحصیل را با رعایت ضوابط باز پرداخت و در فرم های اعلام بدهی در نرم افزار ثبت نماید

ماده (48):  دانشگاه مقصد می بایست در زمان فراغت از تحصیل، بدهی یا عدم بدهی دانشجویان انتقالی، میهمان و جابجایی را که دانشگاه مبدا در نرم افزار ایجاد نموده و با ذکر شماره نامه و تارخ و... توسط صندوق تایید گردیده است و یا در ارجاع امور دانشجویان می باشد، همچنین دانش آموختگان مقاطع ناپیوسته که بدهی مقطع قبل خود را موکول نموده اند، در قسمت بدهی   مقاطع قبل (خلاصه وضعیت بدهی دانشجو در دانشگاه ) در نرم افزار ثبت و با احتساب بدهی خود به صندوق اعلام نمایند.

ماده (49):  با توجه به این که بسیاری از دانش آموختگان به محض فراغت از تحصیل  برای دریافت پروانه، تایید به مدارک تحصیلی، گذراندن طرح و... به ادارات مربوطه مراجعه می کنند، لازم است، امور  دانشجویی دانشگاه به محض تکمیل مر احل تسویه حساب دانشجو در حوزه معاونت، فرم پایان تحصیل ایجاد شده را بلافاصله به صندوق ارجاع نمایند.

ماده (50): تذکر چند نکته در ایجاد فرم اعلام بدهی نرم افزار

        1- جستجوی مشخصات شناسنامه ای دانش آموخته

        2- ثبت دو پرونده یکسان (f7) 

        3- ثبت دو مقطع تحصیلی یکسان در یک پرونده(f8)

        4- تکمیل اقلام اطلاعاتی در فرم تعهد محضری/  آدرس، تلفن و آدرس اینترنتی در پرونده دانشجویان

       5- اسکن فرم تعهد محضری و فرم پایان تحصیل در نرم افزار

       6-  امکان حذف مقاطع تحصیلی و اسکن توسط ایجاد کننده درصورت عدم ارجاع آن

       7-  در صورت عدم رعایت بند 4 و5 امکان ارجاع وجود ندارد.

ایندستورالعمل مشتمل بر 7 فصل و 50 ماده و 23 تبصره و 7  تذکر تنظیم و از تاریخ 1/7/92 اجراست و همه دستورالعمل های قبل که مغایر با این دستورالعمل می باشد، لغو می گردد.

این فرم بایستی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به طور دقیق و درج همه موارد به صورت خوانا تنظیم و به ثبت برسد بدیهی است در صورت عدم مطابقت سند تنظیم شده با نمونه فرم، برای دریافت تسهیلات موظف می باشید.

********************************

دانلود فرم مخصوص بازپرداخت وام