طول دوره و برنامه ترمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای:

دانشجویان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه‌ای در طول دوران تحصیل خود، 138 واحد درسی را در مجموع اخذ خواهند نمود و تحصیل آنان تابع مقررات آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می‌باشد.

 

برنامه آموزشی تحصیلی هشت ترمی دوره لیسانس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشجویان این رشته در دانشکده بهداشت دامغان را می‌توانید از اینجا  دانلود نمایید.

 

**********************************