طول دوره و نظام آموزشي:

دانشجويان رشته كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي در طول دوران تحصيل خود، 136 واحد درسي را در مجموع اخذ خواهند نمود و تحصيل آنان تابع مقررات آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي پيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي ميباشد.

برنامه آموزشی تحصيلی دانشجويان اين رشته در دانشكده بهداشت دامغان را می‌توانید از اینجا دانلود نمایید.