طول دوره و نظام آموزشي:

دانشجويان رشته كارشناسي پيوسته مهندسی بهداشت محیط در طول دوران تحصيل خود، 140 واحد درسي را در مجموع اخذ خواهند نمود و تحصيل آنان تابع مقررات آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي پيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي ميباشد.

برنامه آموزشی تحصيلی دانشجويان اين رشته در دانشكده بهداشت دامغان را می‌توانید از اینجا دانلود نمایید.

**********************************

دانشجويان رشته كارشناسي ناپيوسته مهندسی بهداشت محیط در طول دوران تحصيل خود، 73 واحد درسي را در مجموع اخذ خواهند نمود که می‌توانید برنامه آموزشی تحصيلی آن را از اینجا دانلود نمایید.

**********************************

دانشجويان رشته كارشناسي ارشد مهندسی بهداشت محیط نیز در طول دوران تحصيل خود، 38 واحد درسي را در مجموع اخذ خواهند نمود که می‌توانید برنامه آموزشی تحصيلی آن را از اینجا دانلود نمایید.