مدیر گروه بهداشت حرفه‌ای

دکتر علیرضا دهدشتی

دکترای بهداشت حرفه‌ای

دانشیار دانشکده بهداشت دامغان

مشاهده کامل CV