نام و نام خانوادگی :  دکتر علیرضا دهدشتی"رزومه"

 

   مرتبه علمی : استاد

   آخرین مدرک و رشته تحصیلی:  دکترای تخصصی ( PhD ) ، بهداشت حرفه ای

   محل و سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس (۱۳89 )

   محل کار: دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده بهداشت دامغان، گروه مهندسی بهداشت

               حرفه ای و ایمنی کار

    آدرس محل کار: دامغان-  دانشکده بهداشت، صندوق پستی 373

 
                        Email: dehdashti@semums.ac.ir

 

 

 

 

کارشناسان گروه

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

شرح وظایف

 

تلفن تماس

 

مهندس الهه کاظمی

 

کارشناس آزمایشگاه های تخصصی گروه

 

     شرح وظایف(لینک به  فایل شرح وظایف)

 

35220144-023

 داخلی 1034