معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

نام و نام خانوادگی : دکتر فرین فاطمی

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

 سوابق آموزشی و پژوهشی

 

تلفن تماس:35220144-۰23 داخلی 1055

پست الکترونیک:f_fatemi@semums.ac.ir