معرفی معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشي دانشکده بهداشت در راستاي سياست اصلي توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي در دانشگاه در جهت آماده‌سازي هر چه بيشتر بستر فعاليت‌هاي پژوهشي، تهييج و تشويق افراد به پرداختن امر پژوهش، تدارك و تسهيل دسترسي به منابع علمي، تدارك و تسريع انتشار فعاليت‌هاي علمي و توسعه روابط علمي با ساير موسسات علمي فعاليت مي‌نمايد.

برگزاري كلاس‌ها و دوره‌هاي متفاوت آموزشي در موارد مرتبط با پژوهش، هدايت و نظارت بر چرخه پيشنهاد طرح‌هاي پژوهشي تا انعقاد قرارداد و اجراي آنها، تهيه و توزيع منابع علمي اعم از نسخه‌هاي چاپي و ديجيتالي و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به اين منابع، كمك به برگزاري گردهمايي‌هاي علمي و شركت اعضاي هيأت علمي در آنها. پيگيري و تلاش در برقراري ارتباط علمي گروهها، ترغيب و تسهيل انتشار نتايج فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي اعضاي دانشکده از جمله مواردي هستند كه معاونت امور پژوهشي در جهت تحقق آنها فعاليت مي‌نمايد.

فعالیت‌های پژوهشی دانشکده بهداشت دامغان تا قبل از مرداد ماه 1390 توسط معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی-فرهنگی دانشکده انجام می‌گرفت. از تاریخ مرداد ماه 1390 پست مسئول پژوهشی در دانشکده ایجاد گردید و فعالیت‌های پژوهشی توسط مسئول پژوهشی دانشکده و تحت نظر معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی- فرهنگی انجام می‌شد، و نهایتا در تاریخ 1393/5/18 پست معاونت پژوهشی در دانشکده ایجاد گردید و فعالیت‌های حوزه پژوهشی توسط معاون پژوهشی و زیر نظر ریاست دانشکده انجام می‌گیرد. در حال حاضر کتابخانه و کمیته تحقیقات دانشجویی زیر نظر معاون پژوهشی دانشکده مشغول فعالیت می‌باشند.

********************************