معرفی معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت در راستای سیاست اصلی توسعه فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه در جهت آماده‌سازی هر چه بیشتر بستر فعالیت‌های پژوهشی، تهییج و تشویق افراد به پرداختن امر پژوهش، تدارک و تسهیل دسترسی به منابع علمی، تدارک و تسریع انتشار فعالیت‌های علمی و توسعه روابط علمی با سایر موسسات علمی فعالیت می‌نماید.

برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های متفاوت آموزشی در موارد مرتبط با پژوهش، هدایت و نظارت بر چرخه پیشنهاد طرح‌های پژوهشی تا انعقاد قرارداد و اجرای آنها، تهیه و توزیع منابع علمی اعم از نسخه‌های چاپی و دیجیتالی و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به این منابع، کمک به برگزاری گردهمایی‌های علمی و شرکت اعضای هیأت علمی در آنها. پیگیری و تلاش در برقراری ارتباط علمی گروهها، ترغیب و تسهیل انتشار نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی اعضای دانشکده از جمله مواردی هستند که معاونت امور پژوهشی در جهت تحقق آنها فعالیت می‌نماید.

فعالیت‌های پژوهشی دانشکده بهداشت دامغان تا قبل از مرداد ماه 1390 توسط معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی-فرهنگی دانشکده انجام می‌گرفت. از تاریخ مرداد ماه 1390 پست مسئول پژوهشی در دانشکده ایجاد گردید و فعالیت‌های پژوهشی توسط مسئول پژوهشی دانشکده و تحت نظر معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی- فرهنگی انجام می‌شد، و نهایتا در تاریخ 1393/5/18 پست معاونت پژوهشی در دانشکده ایجاد گردید و فعالیت‌های حوزه پژوهشی توسط معاون پژوهشی و زیر نظر ریاست دانشکده انجام می‌گیرد. در حال حاضر آزمایشگا ها، کتابخانه و کمیته تحقیقات دانشجویی زیر نظر معاون پژوهشی دانشکده مشغول فعالیت می‌باشند.

********************************