وظایف واحد پذیرش و ثبت نام دانشجویان به شرح ذیل می‌باشد:

1- تهیه دستورالعمل‌های لازم جهت پذیرش دانشجویان جدید الورود

2- تنظیم و تکمیل پرونده دانشجویان

3- تحویل فرم تعهد محضری به دانشجویان جدید الورود

4- بررسی وضعیت بیمه دانشجویان

5- بررسی و پیگیری لازم به منظور تکمیل کمبود مدارک مورد نیاز در پرونده دانشجویان

********************************

دانلود فرم‌های مورد نیاز:

پرسشنامه دانشجویی

فرم تعهد خواهران

فرم تعهد برادران