پرسنل شاغل در حوزه مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت به شرح ذیل می‌باشند:

 

نام و نام خانوادگی سمت
آقای دکتر علیرضا دهدشتی(مدیر گروه) هیات علمی
آقای طالب عسکری پور هیات علمی
آقای حسن ایروانی هیات علمی
خانم دکتر فرین فاطمی هیات علمی
آقای دکتر داریوش پهلوان