پرسنل شاغل در حوزه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت به شرح ذیل می‌باشند:

نام و نام خانوادگی سمت
آقای دکتر خلیل الله معینیان هیات علمی
آقای دکتر حمیدرضا ناصحی نیا هیات علمی
آقای دکتر روح اله رستمی دهجلالی هیات علمی
آقای دکتر حسن کرامتی(مدیر گروه) هیات علمی 
آقای دکتر مصطفی کریمائی  هیات علمی
خانم دکتر رویا مروتی هیات علمی