خانم صدیقه مدیحی

شرح وظایف 

سمت: مسئول امور دانشجویی دانشکده بهداشت

شماره تماس داخلی: 1074

شماره فکس:35220134-023

*****************************************************

خانم زینب خرسند

شرح وظایف 

سمت: مسئول امور تغذیه دانشکده بهداشت

شماره تماس داخلی: 1074

شماره فکس:35220134-023