توضیحات

وضعیت

برگزاری

گروه هدف

مکان برگزاری

سخنران

تاریخ برگزاری

نام کارگاه

ردیف

مستندات

حضوری

 برگزار شد

کلیه دانشجویان

سایت کامپیوتر دانشکده

خانم دکتر فاطمی

یکشنبه 1402/02/10

 ساعت 14-12

جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

1

مستندات

حضوری

 برگزار شد

دانشجویان ورودی جدید

سایت کامپیوتر دانشکده

خانم عزیزیان

دوشنبه

1402/08/15

ساعت 14-12

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه

2

برگزار نشد

حضوری

 به دلیل اختلال اینترنت برگزار نشد

دانشجویان ورودی جدید

سایت کامپیوتر دانشکده

خانم دکتر فاطمی

دوشنبه 1402/08/15

ساعت 16-14

جستجو در منابع اطلاعاتی

3

 

حضوری

دانشجویان ورودی جدید

سایت کامپیوتر دانشکده

خانم عزیزیان

سه شنبه

1402/12/01

ساعت 14-12

 

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه

4

 

حضوری

دانشجویان ورودی جدید

سایت کامپیوتر دانشکده

خانم دکتر فاطمی

سه شنبه

1402/12/01

ساعت 16-14

جستجو در منابع اطلاعاتی

5

 

حضوری

دانشجویان ورودی جدید

سایت کامپیوتر دانشکده

خانم عزیزیان

چهار شنبه

1402/12/02

ساعت 14-12

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه

6

 

حضوری

دانشجویان ورودی جدید

سایت کامپیوتر دانشکده

خانم دکتر فاطمی

چهار شنبه

1402/12/02

ساعت 16-14

جستجو در منابع اطلاعاتی

7