لیست کارگاه های کتابخانه دانشکده بهداشت سال 1401

توضیحات

وضعیت

مکان

سخنران

تاریخ و ساعت برگزاری

گروه هدف

عنوان کارگاه

کد کارگاه

مستندات

برگزار شد.

سایت کامپیوتر دانشکده

خانم عزیزیان

دوشنبه

1401/08/02

ساعت 14-12

دانشجویان ورودی جدید

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه

1

مستندات

برگزار شد.

سایت کامپیوتر دانشکده

خانم دکتر فاطمی

دوشنبه

1401/08/02

ساعت 16-14

دانشجویان ورودی جدید

جستجو در منابع اطلاعاتی

2

مستندات

برگزار شد.

سایت کامپیوتر دانشکده

خانم عزیزیان

دوشنبه

1401/08/09

ساعت 14-12

دانشجویان ورودی جدید

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه

3

مستندات

برگزار شد.

سایت کامپیوتر دانشکده

خانم دکتر فاطمی

دوشنبه

1401/08/09

ساعت 16-14

دانشجویان ورودی جدید

جستجو در منابع اطلاعاتی

4

مستندات

برگزار شد.

سایت کامپیوتر دانشکده

خانم عزیزیان

سه شنبه

1401/09/29

ساعت 14-12

 

کتابداران

دانشجویان

آشنایی با پایگاه های Springer  و  wiley

5

مستندات

برگزار شد.

سایت کامپیوتر دانشکده

خانم عزیزیان

یکشنبه

1401/12/14

ساعت 14-12

دانشجویان ورودی جدید

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه

6

مستندات

برگزار شد.

سایت کامپیوتر دانشکده

خانم دکتر فاطمی

یکشنبه

1401/12/14

ساعت 16-14

دانشجویان ورودی جدید

جستجو در منابع اطلاعاتی

7