لیست کارگاه های کتابخانه دانشکده بهداشت دامغان سال 1397

کدکارگاه

عنوان کارگاه

گروه هدف

تاریخ برگزاری

سخنران

مکان

توضیحات

1

آموزش نحوه استفاده ازنرم افزارکتابخانه

کلیه دانشجویان ورودی جدید

شنبه97/07/21

ساعت 10-8

خانم عزیزیان

سایت کامپیوتردانشکده بهداشت

مستندات

2

آموزش نحوه استفاده ازنرم افزارکتابخانه

کلیه دانشجویان ورودی جدید

شنبه97/07/021

ساعت12-10

خانم عزیزیان

سایت کامپیوتردانشکده بهداشت

مستندات

3

آموزش نحوه استفاده ازنرم افزارکتابخانه

کلیه دانشجویان ورودی جدید

پنج شنبه97/09/12

ساعت10-8

خانم عزیزیان

سایت کامپیوتردانشکده بهداشت

مستندات

4

جستجوی منابع

کلیه دانشجویان ورودی جدید

پنج شنبه97/09/12

ساعت12-10

خانم دکترفاطمی

سایت کامپیوتردانشکده بهداشت

مستندات