ردیف

نام کارگاه

سخنران

تاریخ برگزاری

گروه هدف

وضعیت

توضیحات

1

 

آشنایی با پایگاه های Springer  و  wiley

 

خانم عزیزیان

18/ 09/ 1400

کتابداران

دانشجویان

برگزار شد.

مستندات