لیست کارگاه های کتابخانه دانشکده بهداشت دامغان سال 1398

کد کارگاه

عنوان کارگاه

گروه هدف

تاریخ وساعت برگزاری

سخنران

مکا ن

تو ضیحات

1

آموزش نحوه استفاده ازنرم افزارکتابخانه

اساتیدواعضای هیئت علمی

دوشنبه

 

10/04/ 98

 

ساعت : 12- 10

خانم عزیزیان

سایت کامپیوتر دانشکده

مستندات

2

آموزش نحوه استفاده ازنرم افزارکتابخانه وجستجوی منابع

دانشجویان ورودی جدید

چهارشنبه

98/07/17

ساعت : 13- 9

خانم عزیزیان خانم دکترفاطمی

سایت کامپیوتر دانشکده

مستندات

3

آموزش نحوه استفاده ازنرم افزارکتابخانه وجستجوی منابع

دانشجویان ورودی جدید

دوشنبه

98/07/22

ساعت : 15-11

خانم عزیزیان خانم دکترفاطمی

سایت کامپیوتر دانشکده

مستندات

4

آشنایی باسامانه منبع یاب

دانشجویا ن تحصیلا ت تکمیلی

شنبه

98/08/18

ساعت :12-10

 

خانم عزیزیان

سایت کامپیوتر دانشکده

برگزار نشد.

5

آموزش نحوه استفاده ازنرم افزارکتابخانه وجستجوی منابع

دانشجویان ورودی جدید

شنبه

98/12/10

ساعت : 12-8

خانم عزیزیان خانم دکترفاطمی

سایت کامپیوتر دانشکده

برگزار نشد.

6

آموزش نحوه استفاده ازنرم افزارکتابخانه وجستجوی منابع

دانشجویان ورودی جدید

یکشنبه

98/12/11

ساعت :12-8

 

خانم عزیزیان خانم دکترفاطمی

سایت کامپیوتر دانشکده

برگزار نشد.

7

آشنایی باسامانه منبع یاب

دانشجویا ن تحصیلا ت تکمیلی

دوشنبه

98/12/12

ساعت : 12-10

خانم عزیزیان

سایت کامپیوتر دانشکده

برگزار نشد.