بازدید رئیس دانشگاه از پروژه در حال احداث خوابگاه دانشکده بهداشت شهرستان دامغان

بازدید رئیس دانشگاه از پروژه در حال احداث خوابگاه دانشکده بهداشت شهرستان دامغان

بازدید رئیس دانشگاه از پروژه در حال احداث خوابگاه دانشکده بهداشت شهرستان دامغان

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت دامغان دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به اتفاق دکتر گوهری معاون درمان، دکتر کسائیان معاون آموزشی، دکتر رستم زاده معاون غذا و دارو، دکتر جندقی معاون بهداشتی، یحیایی مدیر اجرایی حوزه ریاست دانشگاه ،دکتر ناصحی نیا رئیس دانشکده بهداشت شهرستان دامغان و دکتر پورمحمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان از پروژه در حال احداث خوابگاه دانشکده بهداشت شهرستان دامغان بازدید کردند .

 

بازدید رئیس دانشگاه سمنان
کلمات کلیدی
امیر شیرخانی
تهیه کننده:

امیر شیرخانی