برگزاری کارگاه جستجوی پیشرفته

برگزاری کارگاه جستجوی پیشرفته

 برگزاری کارگاه جستجوی پیشرفته

برگزاری کارگاه جستجوی پیشرفته

برگزاری کارگاه جستجوی پیشرفته

به همت کمیته توانمند سازی اساتید دفتر توسعه آموزش و همکاری معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت، کارگاه آموزشی "جستجوی پیشرفته " در تاریخ چهارشنبه 2 بهمن ماه سال جاری از ساعت 8 الی 16 جهت اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید. در این کارگاه مطالبی در خصوص شیوه های جستجوی علمی در پایگاه های PubMed, Scopus  و Web Of Science توسط آقای دکتر ولی زاده و خانم دکتر مومنی ارائه شد.

 

کلمات کلیدی
امیر شیرخانی
تهیه کننده:

امیر شیرخانی