برگزاری جلسه هم اندیشی فرهنگی در دانشکده بهداشت

جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی فرهنگی

برگزاری جلسه هم اندیشی فرهنگی در دانشکده بهداشت

جلسه هم اندیشی فرهنگی دانشکده بهداشت

برگزاری جلسه هم اندیشی فرهنگی در دانشکده بهداشت

جلسه هم اندیشی در خصوص مسائل فرهنگی با حضور حاج آقای مهدوی نژاد و حاج آقای بارانی و اعضای هیئت علمی در دانشکده بهداشت برگزار شد.در ابتدا آقای دکتر ناصحی نیا ضمن خیر مقدم ،گزارشی از فعالیت های فرهنگی انجام شده در سال 98 را ارائه نمودند.سپس حاج آقای مهدوی نژاد و حاج آقای بارانی در خصوص سند اسلامی شدن دانشگاه ها مطالبی را ارائه فرمودند.در ادامه اعضای هیئت علمی دانشکده نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص مسائل فرهنگی بیان نمودند.

کلمات کلیدی
امیر شیرخانی
تهیه کننده:

امیر شیرخانی