شماره دانشکده: 02335220144

دفتر مدیر گروه: داخلی 1021

دفتر کارشناس گروه: داخلی 1041

آدرس الکترونیکی کارشناس گروه:

fatemeajam96@gmail.com