برد اطلاع رسانی موجود در کتابخانه که اطلاعات لازم راجع به کارگاه ها، روش استفاده از نرم افزار کتابخانه،همایش ها و ... را در اختیار مراجعان قرار می دهد.

 

 

 

 

 

 

فایل ها