مسئول اداره خوابگاه‌ها: خانم صدیقه مدیحی

تحصیلات:کاردانی امور اداری

********************************

اداره امور خوابگاه‌ها

خوابگاه دخترانه كوثر: دامغان – بلوار چشمه علي- بالاتر از بيمارستان ولايت- مجموعه دانشکده بهداشت

 

 

 

خوابگاه پسرانه قدس (1) : دامغان– بلوارشهيد مطهري– پايين تر از انبار مصالح

 

 

 

خوابگاه پسرانه قدس (2): دامغان– خ شهيد فلاحي– پشت ساختمان شهرداري 

 

 

 

امكانات موجود در هراتاق:

 

 

 

اين امكانات شامل تخت و كمد به تعداد ساكنين اتاق- موكت- پرده- يخچال- جاكفشي- رو فرشي- فرش مي‌باشد تهيه و تامين لوازم شخصي از جمله لوازم خواب برعهده خود دانشجويان مي باشد. 

 

 

 

امكانات موجود در فضا هاي عمومي خوابگاه‌ها:

 

 

 

-اجاق گاز- كامپيوتر-WiFi- تلويزيون – اينترنت- واحد فرهنگي- واحد مشاوره- اتاق مطالعه- تلفن همگاني- وسايل ورزشي داخل محوطه- آبسرد كن- آب شيرين كن- كمك‌هاي اوليه- كپسول‌هاي آتشنشاني               

 

 

 

واحد اسكان:

 

 

 

از سه بخش واحد اسكان خواهران- برادران- تشكيل يافته است از جمله وظايف اين واحد عبارتند از:

 

 

 

-        اسكان دانشجويان جديدالورود مهر ماه و بهمن ماه درخوابگاه‌ها

 

 

 

-        اسكان دانشجويان متقاضي خوابگاه تابستاني

 

 

 

-        صدوربرگه تسويه حساب براي دانشجويان فارغ التحصيل

 

 

 

-        ايجاد شرايط مناسب وبي دغدغه براي سكونت دانشجويان

 

 

 

-        جابجايي اتاق دانشجويان متقاضي در طي سال تحصيلي در صورت امكان

 

 

 

-        ارجاع موارد مشكل ساز به مركز مشاوره و راهنمائي 

 

 

 

مراحل اخذ مجوزاقامت در خوابگاه:

 

 

 

دانشجويان غيربومي (تا محدوده 30 كيلومتري شهرستان سمنان) متقاضي خوابگاه بايستي نسبت به انجام مراحل ذيل اقدام نمايند.

 

 

 

-        معرفي نامه از اداره كل آموزش دانشگاه وانتخاب واحد

 

 

 

-        تنظيم سند تعهد محضري در يكي از دفاتر اسناد رسمي كشور طبق فرمهاي تحويلي از واحد پذيرش و ثبت نام معاونت دانشجوئي

 

 

 

-        تكميل درخواست و پرسشنامه ها و امضای فرم تعهد رعايت مقررات و قوانين خوابگاه توسط دانشجوو ارائه مدارك لازم

 

 

 

-        صدرمجوز اقامت درخوابگاه

 

 

 

-        دانشجويان دانشكده بهداشت پس از تشكيل پرونده جهت خوابگاه و امكانات رفاهي به دانشكده مذكور معرفي مي گردند.     

 

 

 

ميزان اجاره بها خوابگاه:

 

 

 

ميزان اجاره بها خوابگاه دانشجويان مجردي برمبناي ميزان وام مسكن مجردي بشرح ذيل مي باشد .

 

 

 

جدول وام مسكن صندوق براي دانشجويان متاهل

 

 

 

اسكان در اتاقها:

 

 

 

الف ) 1و2نفره                                                            100درصد

 

 

 

ب) 3و 4 نفره                                                             70 درصد

 

 

 

ج)  5و6 نفره                                                              60 درصد

 

 

 

د) 7و8 نفره                                                               50 درصد

 

 

 

ه) 9   نفره                                                                40 درصد

 

 

 

و) اتاق ها و سالنهاي اضطراري موقتي بيش از 9 نفر              20 درصد

 

 

 

ميزان وام مسكن از سال تحصيلي 93-92 ماهانه مبلغ 262000 ريال مي باشد.

 

 

 

نکات قابل توجه:

 

 

 

-     مجوز خوابگاه در شروع هر سال تحصيلي در صورت داشتن ظرفيت تمديد مي گردد.

 

 

 

-     دانشجوياني كه به هر علت خوابگاه را ترك مي نمايند (انتقالي- مهماني- انصراف- اقامت درشهر با دفترخوابگاه در اسرع وقت با خوابگاه تسويه حساب نمايند و مجوز دريافتي را پس ازتسويه حساب با دفترخوابگاه به امور دانشجوئي دانشگاه تحويل نمايند در صورت عدم تسويه حساب حتي در صورت عدم سكونت اجاره بها ءخوابگاه تا 10 برابر قابل احتساب مي باشد.)

 

 

 

-    دانشجويان غيربومي كه درسطح شهر مبادرت به اجاره منزل مي نمايند مي تواننداز وام مسكن كه هر نيمسال پرداخت مي گردد استفاده نمايند در خواست ازطريق دا نشكد ه مربوطه پيگيري گردد.

 

 

 

-     در صورت محدوديت اسكان در خوابگاه مدت زمان استفاده از خوابگاه با توجه به مقاطع تحصيلي كاهش مي يابد.     

 

 

 

فصل اول

 

 

 

تعاريف

 

 

 

ماده 1- در اين آيين نامه به جاي ذكر كامل عناوين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي- دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني به اختصار وزارت- دانشگاه قيد شده است.

 

 

 

ماده 2- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه عهده دار بالاترين سطح سازماني پس از رئيس دانشگاه در ساماندهي و نظارت بر انجام امور دانشجویی و فرهنگی دانشجويان مي باشد.

 

 

 

ماده 3- خوابگاه دانشجويي: به محدوده‌اي از فضاي دانشگاه اطلاق مي شود كه به منظور اسكان دانشجويان واجد شرايط با هدف تأمين نيازهاي فرهنگي ، رفاهي ، بهداشت رواني و جسمي و امور فوق برنامه درنظر گرفته شده است .

 

 

 

ماده 4- كميته اسكان : كميته‌اي متشكل از معاون دانشجويي، فرهنگي، مدير دانشجويي و رييس اداره امور خوابگاه ها است.

 

 

 

    «تبصره»: بنا به تشخيص معاون دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه بر حسب ضرورت ازمسئول مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه در كميته اسكان دعوت به عمل مي آيد.

 

 

 

ماده 5- سرپرست شيفت خوابگاه: ناظم، ناظمه و متصدي خوابگاه تحت‌ اين عنوان نامبرده شده است.

 

 

 

ماده 6- شوراي انضباطي دانشجويان: شورايي است كه بررسي و پيگيري تخلفات دانشجويي را به عهده دارد. اين شورا از دو بخش شوراي بدوي و تجديد نظر تشكيل شده است، رييس شوراي بدوي معاون دانشجويي، فرهنگي دانشگاه و رييس شوراي تجديد نظر رياست دانشگاه است.

 

 

 

ماده 7- صندوق رفاه دانشجويان: تشکل سازماني مستقلي است که بر اساس قانون ايجاد شده و به صورت سازمان وابسته به وزارت اداره مي شود؛ وظيفه آن ايجاد زمينه مناسب جهت رشد استعدادها، كمك به وضع معيشتي و تحصيلي دانشجويان و ارايه تسهيلاتي در قالب وديعه مسكن و وامهاي مختلف به دانشجويان مي‌باشد.

 

 

 

ماده 8- دانشجوي غیر بومي: تعريف آن بر حسب شرايط اقليمی ون جغرافيايي به عهده شوراي دانشجويي دانشگاه مي‌باشد.

 

 

 

ماده 9- شوراي صنفي دانشجويان: ساختاري متشكل از نمايندگان منتخب دانشجويان هر واحد دانشگاهي است كه اعضاي آن از طريق انتخابات و در چارچوب آيين‌نامه شوراي صنفي دانشجويان انتخاب مي‌شوند.

 

 

 

فصل دوم 

 

 

 

نحوه اداره خوابگاه هاي دانشجويي 

 

 

 

ماده 10- اداره امور خوابگاه هاي دانشجويي و مسئوليت اجراي مقررات و نظارت بر حفظ اموال، اماكن، تأسيسات، بهداشت و كليه امور مرتبط با خوابگاه‌ به عهده معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه است.

 

 

 

10-1: حوزه معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه موظف است با تدوين نظام کمي و کيفي براي ارزيابي عملکرد مسئولان خوابگاه ها نسبت به شناسايي، معرفي و تقدير از مديران، مسئولان و سرپرستان شيفت خلاق و نمونه خوابگاه هاي دانشجويي اقدام نمايد.

 

 

 

10-2: حوزه معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه موظف است هر نيمسال تحصيلي گزارشي از وضعيت خوابگاه‌هاي دانشجويي را در ابعاد مختلف تهيه و به حوزه رياست دانشگاه و حوزه ذيربط در وزارت ارايه نمايد.

 

 

 

ماده 11- مسئولان دانشگاه جهت ايجاد پست‌هاي سازماني برای به كارگيري مشاوران مجرب به منظور ارايه خدمات مشاوره‌اي در خوابگاه و همچنين جذب افراد متعهد و داراي تحصيلات دانشگاهي (ترجيحاً در رشته‌هاي علوم رفتاري، اجتماعي ، روانشناسی ، تربيتي و مددكار اجتماعي که حتی الامکان زندگي در خوابگاه هاي دانشجويي را تجربه کرده باشند) براي تصدي عناوين سرپرست شيفت خوابگاه ، مسئولان و رؤساي اداره خوابگاه های دانشجویی ، ملزم به برنامه‌ريزي و پيگيري هستند.

 

 

 

ماده 12- استعلام از حراست دانشگاه جهت كليه كاركنان خوابگاه ، شامل : سرپرست شيفت ، نگهبان ، خدمه و ... قبل از به كارگيري در خوابگاه الزامي بوده و حتي‌المقدور شرط تأهل در نظر گرفته شود.

 

 

 

ماده 13- اتاق و اثاثيه دربدو ورود دانشجو به خوابگاه طبق صورتجلسه تحويل داده مي شود و در پايان هر نيمسال‌ يا سال تحصيلي مطابق صورتجلسه تحويل گرفته مي شود. مسئوليت خسارات وارده بر اتاق يا کسر اموال تحويلي به عهده شخص يا اشخاص تحويل گيرنده خواهد بود.

 

 

 

تبصره 1: خسارت ايجاد شده به اموال تحويلي در پايان هر نيمسال يا سال تحصيلي توسط اداره امور خوابگاه‌ها محاسبه و پس از تأييد معاوندانشجويي ، فرهنگي به حسابي كه مديريت مالي دانشگاه تعيين نموده واريز و وجوه دريافتي ‌بايد در خوابگاه هاي دانشجويي هزينه گردد. اداره امور خوابگاه‌ها فقط در صورت پرداخت خسارت ايجاد شده نسبت به تمديد كارت سكونت دانشجو اقدام خواهد نمود.

 

 

 

تبصره 2: تأمين وسايل شخصي شامل پتو، ملحفه، بالش بر عهده دانشجو مي باشد.

 

 

 

 ماده 14- سرپرستان شيفت خوابگاه ها موظف مي‌باشند تا پايان نوبت‌ كاري خود در خوابگاه حضور داشته و به هيچ‌وجه تا آمدن فرد مسئول شيفت بعدي محل كار خود را ترك ننمايند.

 

 

 

   ماده 15- كليد يدك كليه اتاق ها و اماكن عمومي خوابگاه جهت استفاده در مواقع ضروري ، لازم است با حفظ امانت‌داري دراختيار سرپرست شيفت خوابگاه قرار گيرد.

 

 

 

   ماده 16- دانشگاه مي‌تواند به منظور اداره مطلوب خوابگاه ها در حد مقدورات از مشاركت دانشجويان ساكن خوابگاه ها ، براي اجرا و انجام برنامه‌ها و طرح‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و صنفي در قالب كار دانشجويي استفاده نمايد.

 

 

 

    ماده 17- شناسنامه اتاق كه مشتمل برموارد ذیل می باشد ، لازم است در هر نيمسال تحصيلي توسط اداره امور خوابگاه ها تهيه و در دفتر خوابگاه‌ نگهداري ‌شود:

 

 

 

     اطلاعات سجلي (مشخصات شناسنامه‌اي دانشجو)، اطلاعات دانشجويي(شماره دانشجويي،رشته، مقطع و دوره)، اموال تحويل گرفته شده توسط هر دانشجو، نشاني‌‌هاي تأييد شده (مشخصات و نشاني‌ خويشاوندان دانشجو در شهرهاي مجاور و يا شهر محل دانشگاه كه توسط ولي يا سرپرست قانوني دانشجو به صورت ثبت محضری در هنگام ثبت‌نام اعلام گرديده) و نشاني و شماره تلفن منزل هر دانشجو.

 

 

 

     ماده 18- شناسنامه خوابگاه كه مشتمل بر اطلاعات فني مربوط به ساختمان، تعداد دانشجويان به تفكيك دوره، رشته و سال تحصيلي، اموال، امكانات رفاهي، آمار و مشخصات كاركنان خوابگاه مي باشد، لازم است در هر نیمسال تحصیلی توسط اداره امور خوابگاه ها تهيه و در دفتر خوابگاه نگهداري ‌شود.

 

 

 

18-1 : اداره امور خوابگاه‌ها موظف است شرح وظايف كاركنان خوابگاه و تابلوي راهنماي ساختمان را براي هر خوابگاه تهيه و در محل مناسبي جهت اطلاع دانشجويان نصب نمايد.

 

 

 

18-2: نصب هرگونه اطلاعيه در محيط خوابگاه ها فقط با مجوز اداره امورخوابگاه ها امكان پذير بوده و اداره امور خوابگاه ها ملزم به جمع آوري كليه اطلاعيه هاي فاقد مجوز مي باشد. 

 

 

 

ماده 19- عرضه و فروش مواد دخاني در فروشگاه ها و بوفه هاي مستقر در اماکن دانشجویی مطلقاً ممنوع مي باشد و لازم است در قرارداد اجاره اين مكان ها به ممنوعيت آن اشاره گردد .

 

 

 

ماده 20- مفاد اين آيين‌نامه از طريق مسئولان اداره امور خوابگاه‌ها لازم است به نحو مقتضي به اطلاع دانشجويان رسانده شود.  

 

 

 

فصل سوم 

 

 

 

شرايط واگذاري خوابگاه و نحوه اسكان 

 

 

 

ماده 21- خوابگاه دانشجويي به دانشجويان غيربومي دوره روزانه در حد امكانات و مقدورات تعلق مي‌گيرد.

 

 

 

تبصره: در صورت وجود ظرفيت ، واگذاري خوابگاه به دانشجويان ساكن در شهر‌ها و روستاهاي مجاور، دوره شبانه و در موارد خاص با نظرکميته اسکان بلامانع مي‌باشد.

 

 

 

ماده 22- دانشجويان واجد شرايط اسكان لازم است در ابتداي هر نيمسال تحصيلي با مراجعه به اداره امور خوابگاه ها و ارايه برگ انتخاب واحد همان نيمسال نسبت به دريافت مجوز سكونت خود اقدام نمايند.

 

 

 

      تبصره:دانشجو موظف است در بدو ورود براي اسكان در خوابگاه تعهد محضري مربوط به صندوق رفاه دانشجويان را ارايه نمايد.

 

 

 

ماده 23- دانشجويان شاهد و ايثارگر، دانشجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره)، فرزندان خانواده‌هاي كم‌درآمد، دارندگان رتبه‌هاي ممتاز آزمون سراسري، المپيادهاي علمي، فرهنگي، هنري، ورزشي، قرآني و ممتازان علمي و فرهنگي در سطح دانشگاه، كشور، آسيا يا جهان، كاركنان مأمور به تحصيل و فرزندان كاركنان دانشگاه و وزارت كه در دانشگاه‌ها علوم پزشكي دولتي پذيرفته شده باشند به ترتيب در اولويت واگذاري خوابگاه قرار دارند .

 

 

 

ماده 24- دانشجوياني كه وديعه و وام مسكن دريافت مي‌نمايند، مجاز به استفاده از خوابگاه نمی باشند .

 

 

 

24-1: دانشجويان ميهمان، جابجايي، انتقالي، بورسيه سازمان‌هاي نظامي اعم از ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و ساير سازمان‌ها از اولويت استفاده از خوابگاه برخوردار نمي‌باشند. در صورت وجود ظرفيت‌ تقاضاي آنها در كميته اسكان طرح و بررسي خواهد شد .

 

 

 

24-2: به دانشجويان پس از فراغت از تحصيل ، انصراف یا اخراج از دانشگاه همچنين دانشجوياني كه به هر دلیل قطع ارتباط آموزشی دارند (مرخصي تحصيلي، تعليق انضباطي) مجوز استفاده و ادامه سكونت در خوابگاه داده نخواهد شد ولي در شرايط خاص تقاضاي دانشجو در كميته اسكان بررسي و تصمیم گیری خواهد شد.

 

 

 

24-3: دانش‌آموختگان براي انجام امور فارغ‌التحصيلي با اخذ مجوز كتبي از امور دانشجويي مي‌توانند حداكثر به مدت دو هفتهبه صورت ميهمان از خوابگاه استفاده نمايند.

 

 

 

ماده 25- تعويض اتاقي كه دانشجو به آن معرفي شده است فقط در موارد ضروري با اخذ مجوز كتبي از اداره امور خوابگاه ها ميسر خواهد بود.

 

 

 

ماده 26- اتاق يا خوابگاه دانشجو درمدت زمان سکونت در خوابگاه ، بنا به ضرورت و مصلحتبه تشخيص ادارهامور خوابگاه ها ممكن است تغيير يابد ، دانشجو موظف است در مكان‌هايي كه براي وي تعيين مي‌گردد اقامت نمايد.

 

 

 

26-1: تعيين تعداد نفرات هر اتاق به عهده اداره امور خوابگاه ها مي‌باشد و دانشجويان ساكن در اتاق اجازه ندارند با ورود افراد جديدي كه مجوز سكونت در اتاق را دريافت نموده‌اند مخالفت نمایند.

 

 

 

ماده 27- دانشجوياني كه مجوز سكونت در خوابگاه را دريافت مي‌نمايند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر (حداكثر ده روز پس از آغاز ترم تحصيلي) هزينه كامل نيمسال تحصيلي بهره‌مندي از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه براي آنها محاسبه خواهد شد.

 

 

 

ماده 28- سكونت دانشجويان در خوابگاه در تعطيلات تابستان، بين دو نيمسال و ايام نوروز به استثناء كارورزان و دستياران ممنوع مي‌باشد.

 

 

 

تبصره: دانشجوياني كه در ايام فوق ‌الذكر واحد درسي دارند لازم است با ارايه مدارك لازم، از اداره امور خوابگاه‌ها مجوز اقامت دريافت نموده و در خوابگاه و اتاقي كه براي آن‌ها تعيين مي‌شود سكونت نمايند.

 

 

 

ماده 29- در صورت وجود امكانات ، دانشجويان واجد شرايط مي‌توانند از آغاز تحصيل حداكثر به ترتيب: كارداني و كارشناسي ناپيوسته 4 نيمسال، كارشناسي پيوسته و دكتراي تخصصي 8 نيمسال، كارشناسي ارشد ناپيوسته 5 نيمسال، دكتراي حرفه‌اي 14 نيمسال از خوابگاه دانشجويي استفاده نمايند.

 

 

 

29- 1: كميته اسكان مي تواند در صورت کمبود ظرفيت و امکانات زمان حداکثر مدت سکونت را کاهش دهد.

 

 

 

29- 2: افزايش دوره اسكان به پيشنهاد شوراي آموزشي دانشگاه، ستاد شاهد و ايثارگر، مركز مشاوره و راهنمايي دانشجويي ويژه بيماران و در موارد خاص با تصويب كميته اسكان و با رعايت مقررات صندوق رفاه دانشجويان ميسر مي‌باشد.

 

 

 

ماده 30- چنانچه دانشجوي ساكن خوابگاه در موعد تعيين شده توسط اداره امور خوابگاه ها ، خوابگاه را تخليه ننمايد اتاق وي با حضور نماينده معرفي شده از طرف حراست دانشگاه ، رئيس يا سرپرست اداره خوابگاه ها و مسئول شيفت خوابگاه طي صورتجلسه اي تخليه و مراتب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذيصلاح جهت پيگيري هاي بعدي گزارش مي شود. 

 

 

 

مقررات عمومي 

 

 

 

ماده 31-همراه داشتن كارت عكس‌دار سكونت در خوابگاه برای دانشجویان خوابگاهی ضروري مي باشد .

 

 

 

ماده 32- زمان ورود و خروج مجاز در خوابگاه ها و بسته شدن درب ورودي خوابگاه در 6 ماهه اول و دوم سال به شرح ذيل مي‌باشد. البته بر حسب شرايط اقليمي، فرهنگي، اجتماعي و موقعيت خوابگاه ها، كميته اسكان مي‌تواند زمان تعيين شده را كاهش يا افزايش دهد.

 

 

 

دختران

پسران

6 ماهه اول

6 ماهه دوم

6 ماهه اول

6 ماهه دوم

ورود

خروج

ورود

خروج

ورود

خروج

ورود

خروج

1ساعت بعدازاذان مغرب

2ساعت بعدازاذان صبح

2ساعت بعدازاذان مغرب

1ساعت بعدازاذان صبح

2ساعت بعدازاذان مغرب

2ساعت بعداذان صبح

3ساعت بعدازاذان مغرب

1ساعت بعدازاذان صبح

 

 

 

 

 

 

 

32-1 :دانشجو موظف است هنگام ورود و خروج خوابگاه بر اساس مقررات و سيستم حضور و غياب موجود در آن خوابگاه ورود و خروج خود را ثبت نمايد.

 

 

 

32-2: ورود يا خروج در ساعات غير مجاز مانند عزيمت و يا برگشت از مسافرت، اردوها و فعاليتهاي آموزشي ـ تحقيقاتي، موارد خاص و يا شرايطي که خارج از اراده دانشجو به وجود آمده باشد با ثبت در دفتر مخصوص خوابگاه و ارايه مدارک بلامانع خواهد بود.

 

 

 

32-3: لازم است ساعات غير مجاز ورود و خروج دانشجو هنگام ورود به خوابگاه يا خروج از آن ، با ذكر علت و مقصد در دفتر مخصوص خوابگاه ثبت شود و سرپرست شيفت موظف است در پايان هر نوبت كاري كليه موارد را به اطلاع رييس (مسئول) اداره خوابگاه ها برساند.

 

 

 

32-4: در صورت گزارش سرپرست امور خوابگاه ها، مبني بر عدم رعايت ساعات تعيين شده و غيبت غير موجه از خوابگاه ، كميته اسكان ضمن اطلاع به خانواده دانشجو مطابق مقررات نسبت به ادامه سكونت يا لغو سكونت دانشجو در خوابگاه تصميم‌گيري خواهد نمود.

 

 

 

32-5 :درصورت عدم حضور غیر موجه دانشجو در اتاق خوابگاه به مدت دو هفته متوالي در هر ترم ، مجوز سكونت وي در خوابگاه در آن نيمسال تحصيلي لغو خواهد شد و هزينه كامل نيمسالتحصيلي بهره‌مندي از خوابگاه برابر مقررات صندوق رفاه براي دانشجو محاسبه خواهد شد.

 

 

 

 32-6: سرپرست شيفت خوابگاه لازم است به منظور حفظنظم و امنيت، در پايان زمان تعيين شده ورود و خروج، به تمام طبقات و اتاقها مراجعه نموده و با رعايت احترام ضمن رؤيت دانشجويان حضور و غياب آن‌ها را در دفتر مربوطه ثبت و موارد غيبت را پساز بررسي و درصورت لزوم پيگيري از خانواده دانشجو ،به مقامات مافوق گزارش نمايد.

 

 

 

   ماده 33- دانشجويان ساكن در خوابگاه مي‌توانند بعضي شبها فقط در منزل خويشاوندان ساكن در شهر محل تحصيل و يا شهرهاي مجاور به طور موقت اقامت نمايند. لازم است قبلاً مشخصات، آدرس، تلفن و نسبت آن‌ها با دانشجو در فرم خويشاوندان قيد شده و به تأييد ولي قانوني دانشجو رسيده باشد.

 

 

 

      تبصره: امضاي ولي يا سرپرست قانوني دانشجو در فرم خويشاوندان در بدو ورود به خوابگاه بايد ثبت محضري شده باشد.

 

 

 

33-1: برگه مرخصي دانشجو از خوابگاه پس از تطبيق با فرم نشاني و مشخصات خويشاوندان تكميل و در صورت صحت، ضمن ثبت در دفتر مربوطه به دانشجو تحويل و مراتب به اداره امور خوابگاه ها و خانواده دانشجو اعلام مي‌گردد.

 

 

 

33-2: مدت مسافرت يا عدم حضور دانشجو بايد قبلاً تعيين شده باشد و دانشجو موظف است پس از انقضاي مدت و بازگشت از مسافرت، حضور خود را به سرپرست شيفت خوابگاه اعلام نمايد و برگه مرخصي را كه به تأييد ولي (مراجعه به منزل پدري) يا خويشاوند (مراجعه به منزل خويشاوندان) رسيده به سرپرست شيفت خوابگاه تحويل نمايد. در غير اينصورت لازم است سرپرست شيفت مراتب را كتباً به اطلاع رييس (مسئول) اداره امور خوابگاه ها برساند.

 

 

 

33-3: سرپرست خوابگاه يا مسئول امور خوابگاه ها مي‌تواند از طريق تماس تلفني حضور دانشجو را در منزل خويشاوند استعلام و در صورت لزوم پس از هماهنگي با مسئولان ذيربط با مراجعه به محل ، حضور دانشجو را بررسي نمايد.

 

 

 

ماده 34- با توجه به شأن دانشجو ، رعايت پوشش مناسب و بر مبناي موازين اسلامي ، عرف و هنجارهاي اجتماعي براي تمامي دانشجويان الزامي بوده و هر آنچه دانشجو در داخل يا خارج از اتاق خود رفتار مي‌نمايد ‌بايد در محدوده‌ قوانين و مقررات جاري كشور و بخشنامه ها و آئين نامه هاي مصوبباشد .

 

 

 

«تبصره»: ظاهر شدن با لباس‌ نامناسب و نامتعارف (تنگ، كوتاه، زيرپيراهن و ...) كه مغاير با آداب اسلامي، شئونات دانشجويي و عرف جامعه مي‌باشد به طوركلي در فضاهاي عمومي خوابگاه‌ها ممنوع بوده و از ورود و خروج افراد بد حجاب و با پوشش نامناسب جلوگيري به عمل خواهد آمد.

 

 

 

ماده 35- هرگونه جابجايي يا انتقال اموال عمومي خوابگاه توسط دانشجو ممنوع است.

 

 

 

     تبصره : هرگونه تغييريا تعويض قفل در اتاق ، تغيير و جابجايي اموال داخل اتاق يا واحد مربوطه بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاه ها ياسرپرست خوابگاه ممنوع است .

 

 

 

ماده 36- استفاده از وسايلي نظير VCD، ويدئو و... و كامپيوتر توسط دانشجو در اتاق با رعايت شرايط تعيين شده و كسب مجوز از طرف اداره امور خوابگاه ها امكان‌پذير مي‌باشد.

 

 

 

     تبصره :نحوه استفاده از امكانات اينترنت در خوابگاهها با توجه به شرايط و امكانات هر دانشگاه و بر اساس سياستهاي شوراي فرهنگي آن دانشگاه تعيين مي گردد . هماهنگي و نظارت بر اجراي صحيح اين سياست ها به عهده معاونت دانشجويي ، فرهنگي و واحد هاي تابعه آن مي باشد.

 

 

 

ماده 37- ايجاد هرگونه مزاحمت كه سبب سلب آسايش ساكنان خوابگاه‌ شود ( از قبيل ايجاد سر و صدا، درگيري، بلند نمودن بيش از حد صداي راديو ، تلويزيون ونواختن موسيقي و ...) ممنوع مي‌باشد.

 

 

 

ماده 38- رفتار و كردار دانشجويان ساكن خوابگاه هايي كه به علت وضعيت خاص ساختماني مشرف به اماكن مسكوني مجاور مي‌باشند ، بايد طوري باشد كه موجب سلب آسايش همسايگان خوابگاه نشود.

 

 

 

ماده 39- به منظور حفظ امنيت شئونات دانشجويي ، در محيط خوابگاه تهيه عكس يا فيلمبرداري از محيط داخلي خوابگاه دانشجويان و استفاده از دوربين عكاسي و تصويربرداري يا تلفن همراه داراي فناوري عكس و فيلم بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاه‌ها ممنوع است. 

 

 

 

     تبصره : با هرگونه سوء استفاده از فناوری تلفن همراه ، دوربین و ... درخوابگاه های دانشجویی علاوه بر پیگرد قانونی برابر مقررات شورای انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.

 

 

 

ماده 40- اسراف و زياده روي در مصرف آب ، برق و گاز اشکال شرعي دارد همچنين هر نوع استفاده از وسايلي نظير: كتري برقي، سماور برقي، پلوپز، فريزر، هيتر، اضافه كردن لامپ‌هاي گازي يا وسايلي كه ايمني خوابگاه را به خطر مي‌اندازند، طبخ يا گرم نمودن غذا در داخل اتاق به طور كلي ممنوع بوده و علاوه بر جمع‌آوري لوازم مربوطه ، هزينه برق مصرفي اضافي وكليه خسارات احتمالي وارده مترتب بر آن همچون: آتش‌سوزي، تخريب موكت و ... به عهده دانشجو يا دانشجويان استفاده كننده خواهد بود.

 

 

 

تبصره 1: دانشجويان موظفند هنگام خروج از خوابگاه تمامي وسايل برقي مجاز، گازسوز و سامانه گرمايش و سرمايش اتاق خود را خاموش نمايند.

 

 

 

    تبصره2 :رعايت بهداشت محیط و نظافت اتاق يا واحد اسكان دانشجويي و وسايل موجود درآن(خصوصا يخچال) به عهده دانشجويان ساكن ان اتاق يا واحد خواهد بود و نحوه نظارت بر آن به عهده اداره امور خوابگاه ها می باشد.

 

 

 

ماده 41- دانشجویان اجازه دخالت در امور تأسيساتي را ندارد و در صورت بروز مشكل به منظور پيشگيري از خسارت احتمالي لازم است مراتب را به صورت کتبي و شفاهي به مسئول خوابگاه‌ اعلام نمايد. مسئوليت عدم اعلام نيازمندي‌ها يا دخالت مستقيم در امور تأسيساتي كه موجب ضايعات احتمالي جاني و مالي شود به عهده ساكنان اتاق مي‌باشد.

 

 

 

ماده 42- سرپرستي خوابگاه هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال وسايل و لوازم شخصي داخل اتاق دانشجو ندارد و دانشجو مسئول حفظ اموال شخصي خود مي‌باشد.

 

 

 

تبصره: در صورت بروز سرقت، دانشجو بايد مراتب را به سرپرست شيفت خوابگاه كتباً گزارش ‌نمايد تا برابر ضوابط به موضوع رسيدگي شود.

 

 

 

ماده 43- استعمال دخانيات و نگهداري وسايل مرتبط با استعمال دخانيات در تمامي اماكن دانشگاهي از جمله خوابگاه ممنوع است.

 

 

 

ماده 44- نگهداري ،توزيع،خريد و فروش و استفاده از ابزارآلات غيرقانوني از قبيل لوازم قمار، نوارها و CDهاي غيرمجاز، اسلحه سرد و گرم، توزيع و مصرف هرگونه مواد افيوني، مشروبات الكلي و موادو داروهايروان‌گردان، به طور كلي ممنوع است و با متخلفين بر اساس آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي صادره از سوي شوراي انضباطي دانشجويان رفتار خواهد شد.

 

 

 

ماده 45-استفاده از ابزار آلات موسيقي در خوابگاه ها ممنوع مي باشد .

 

 

 

ماده 46- رييس اداره خوابگاه ها ضمن هماهنگي با مسئول مافوق و با حضور نماينده معرفي شده از طرف حراست دانشگاه ، در صورت لزوم و گزارش موارد مشكوك مجازند نسبت به بازديد اتاق و بازرسي كمد ، ساك ، كيف ، چمدان و لوازم موجود شخصي در اتاق دانشجو اقدام نمايند.

 

 

 

ماده 47- چنانكه دانشجويي برخلاف آيين‌نامه و مقررات رفتار نمايد ، هيچ‌يك از دانشجويان مجاز به برخورد لفظي يا فيزيكي با وي نمی باشند و باید موضوع را جهت رسیدگی به مسئولان مربوطه گزارش نمايند.

 

 

 

تبصره : هر گونه درگيري فيزيكي و لفظي ضمن انعکاس به شوراي انضباطي دانشجويان منجر به محروميت مقصر يا مقصرين دانشجو از خوابگاه‌ خواهد شد.

 

 

 

ماده 48- مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحيت وي براي ادامه سكونت، در هر مقطع زماني مي‌تواند لغو گردد، تشخيص عدم صلاحيت بر عهده كميته اسكان و شوراي انضباطي دانشگاه است.

 

 

 

ماده 49- شوراي صنفي خوابگاه ها بر اساس آيين‌نامه و مقررات مربوطه انتخاب و در راستاي توسعه مشاركت دانشجويان در امور صنفي خود و كمك به بهبود خدمت‌رساني در امور رفاهي و صنفي ساكنين خوابگاه ها در چارچوب ضوابط و اختيارات مصوب، فعاليت مي‌نمايد.

 

 

 

تبصره: شوراهاي صنفي مجاز به انجام فعاليتهاي فرهنگي ، علمي و سياسي در محيط خوابگاه نمي‌باشند.

 

 

 

ماده 50- ورود و اقامت افراد غيردانشجو تحت عنوان ميهمان ، معلم يا شاگرد خصوصي و ... در خوابگاه هاي دانشجويي ممنوع مي‌باشد.

 

 

 

50-1: اقامت دانشجوي غير ساکن در خوابگاه فقط با رضايت هم اتاقي هاي ميزبان و دريافت مجوز کتبي از اداره امور خوابگاه ها به صورت محدود مجاز است.

 

 

 

50-2: در صورت وجود ضرورت و امكانات معاونت دانشجویی و فرهنگی هر دانشگاه در ارتباط با حضور كوتاه‌ مدت بستگان درجه يك دانشجو در خوابگاه به صورت ميهمان تصميم‌گيري خواهد نمود.

 

 

 

ماده 51- شرايط ملاقات بستگان دانشجو در خوابگاه دختران :

 

 

 

51-1: ساعت ملاقات حداكثر تا پايان زمان تعيين ‌شده تردد در خوابگاه مي‌باشد.

 

 

 

51-2: در خوابگاه دختران ملاقات‌كننده مرد بايد از محارم دانشجو باشد و كارت شناسايي عكس‌دار معتبر و يا شناسنامه خود را به سرپرست شيفت خوابگاه ارايه نمايد و فرم مخصوص ملاقات و يا دفتر مربوطه را تكميل و امضاء نمايد ، سرپرست شيفت خوابگاه موظف است مشخصات ملاقات‌كننده مرد را قبل از اعلام به دانشجو با مشخصات اسامي نزديكان دانشجو (كه قبلاً در فرم مخصوص قيد شده است) تطبيق و در صورت مغايرت از ملاقات جلوگيري و مراتب را به رييس اداره امور خوابگاه‌ها گزارش نمايد.

 

 

 

     (فرم مربوط به ملاقات‌كنندگان درابتداي ورود به خوابگاه حتماً بايد به تأييد اولياي دانشجو رسیده و در دفتر خوابگاه نگهداري شود.)

 

 

 

51-3: در خوابگاه دختران لازم است ، همسر دانشجوي متأهل هنگام ملاقات ، شناسنامه خود را به سرپرست شيفت خوابگاه ارايه نمايد- كارت شناسايي كافي نيست- و سرپرست شيفت خوابگاه موظف است.مطابق مفاد ماده 51-2 این آیین نامه مراحل اجازه ملاقات را رعایت نماید.

 

 

 

51-4: ملاقات در اتاق عمومي و يا محلي كه به همين‌منظور تعيين شده و در ساعات اعلام شده قابل انجام خواهد بود .

 

 

 

ماده 52- ساعت سكوت عمومي در خوابگاه به تناسب فصول و شرايط، توسط اداره خوابگاه ها تعيين و اعلام مي‌گردد.

 

 

 

ماده 53- كليه ساكنين خوابگاه ها اعم از كاركنان، مسئولين خوابگاه ها و دانشجويان ملزم به رعايت مندرجات اين آيين‌نامه مي‌باشند و چنانچه فرد يا افرادي خلاف آن اقدامي نمايند موارد خلاف در مراجع ذيصلاح قانوني دانشگاه قابل پيگرد خواهد بود.

 

 

 

ماده 54- تهيه و تنظيم فرم هاي مربوط به بعضي از مواد آيين نامه به عهده معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه مي باشد.

 

 

 

ماده 55- اين آيين‌نامه شامل 4 فصل ، 55 ماده ، 25 بند و 16 تبصره مي‌باشد كه در تاريخ  7/5/89  به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.