دانلود فایل pdf

گزینه های جستجوی پیشرفته در پایگاه Springer Link

جستجوی پیشرفته در پایگاه Springer Link شامل 7 گزینه زیر است :

گزینه اول  with all of the words است و مدارکی را که در بر گیرنده تمام کلیدواژه ها باشد بازیابی می‌کند.

گزینه دوم with the exact phrase است و عبارت مورد نظر را عیناً جستجو و بازیابی می‌کند.

 

گزینه سوم with at least one of the words است و حداقل با یکی از واژه های مورد نظر جستجو را انجام می‌دهد.

 

گزینه چهارم Without the words  است و واژه‌های وارد شده را از جستجو حذف می‌کند.

 

  کلیدواژه مورد نظر را فقط در عنوان مدارک جستجو می‌کند.  است و Where the title containsگزینه پنجم

 

 

است. این قسمت نام نویسنده / ویراستار را جستجو می کند.  Where the author / editor is گزینه ششم

 

 

 است.Show documents publishedگزینه هفتم

از این گزینه برای تعیین محدوده زمانی برای نتایج جستجو استفاده می‌شود. گزینه Between برای تعیین محدوده بین دو سال مختلف و گزینهIn  برای تعیین یک سال خاص برای جستجو است.

 

Include Preview-only Contents 

 این امکان به طور پیش‌فرض فعال است تا با توجه به دسترسی سازمانی تمام مدارک را جستجو و بازیابی کند. با غیرفعال کردن این مورد، مدارکی که دسترسی آزاد دارند بازیابی می‌شود.

 

نمونه هایی از جستجوی پیشرفته در پایگاه Springer Link

 

گزینه  with all of the words

گزینه  with the exact phrase

 

گزینه with at least one of the words

گزینهWithout the words

گزینه Where the title contains

گزینه Where the author / editor is

 

گزینه Show documents published

وInclude Preview-only Contents 

کاربر با توجه به نیازهای خود می تواند در کادرهای مختلف جستجوی پیشرفته، کلید واژه های خویش را وارد نماید.

 

 

منبع : https://link.springer.com

تهیه کننده : عاطفه عزیزیان

(آخرین به روز رسانی : 8 شهریور 1402)