در حال حاضر در رشته‌های تحصیلی ذیل در دانشکده بهداشت دامغان پذیرش دانشجو صورت می‌پذیرد:

 

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
کارشناسی پیوسته

بهداشت عمومی

مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار

مهندسی بهداشت محیط