ساعت کارکتابخانه : شنبه تاچهارشنبه 7:30الی 15:30
 
ساعت کاربخش امانت کتابخانه : شنبه تاچهارشنبه 7:30الی15:30
 
کتابخانه پنج شنبه ها وایام تعطیل سرویس دهی ندارد
 

ساعت کارمخزن : شنبه تاچهارشنبه 7:30 الی 15:30

 

ساعت کارسالن مطالعه : شنبه تاچهارشنبه 7:30 الی 22