شماره شابکا ( شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه ها ) ثبت شده در مرکزاسناد و کتابخانه ملی ایران IR-201710003 می باشد.

با کلیک برروی این لینک اطلاعات کتابخانه دانشکده بهداشت دامغان درکتابخانه ملی رامشاهده خواهیدکرد.

 

شابکا