مدیر دفتر توسعه آموزش (EDO) :دکترطالب عسکری پور

رتبه علمی: استادیار، دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

شماره تلفن : 02335220144- داخلی: 1075

 آدرس پست الکترونیکی:

askaripoor@semums.ac.ir

 

کارشناس دفتر EDO:

خانم معصومه میرزایی