مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت دامغان

دکتر نیلوفر دامیار

تلفن تماس:35220144-۰23 داخلی 1080

پست الکترونیک:damyar@semums.ac.ir