مرکز تحقیقات علوم و فناوری های بهداشتی   

                                    

                                      مرکز تحقیقات علوم  و فناوریهای بهداشتی                 

                    Research center for health sciences and technologies 

  به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی مرکز تحقیقات علوم و فناوری های بهداشتی جهت تامین اهداف ذیل بنیان گذاری گردیده و در محل دانشکده بهداشت دامغان استقرار یافته است.

 

* توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علوم سلامت عمومی و مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای

* انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی برای  اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه سلامت عمومی و مهندسی بهداشت، محیط و حرفه ای

ترغیب تشویق و بکارگیری محققین

کوشش درجلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران