رئیس شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت دامغان: دکتر روح الله رستمی

نایب رئیس شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت دامغان: دکتر خلیل الله معینیان

********************************

حوزه تحصیلات تکمیلی دانشکده، ثبت نام و کلیه امور آموزشی تا فارغ التحصیلی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و برنامه ریزی برای گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی و ... در دوره کارشناسی ارشد را عهده دار می‌باشد.

این بخش از معاونت آموزشی، کار خود را در مهرماه سال 1393 با پذیرش شش دانشجو در رشته مهندسی بهداشت محیط، آغاز کرده است.

اهم فعالیت‌ها

  • انجام امور جاری دانشجویان فعال
  • نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی
  • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌ها و مقررات آموزشی
  • انجام امور مربوط به پذیرش دانشجویان جدیدالورود و نظارت بر حسن انجام امور ثبت نام
  • بررسی درخواست مرخصی تحصیلی و نیز انصراف از تحصیل و صدور احکام مربوطه
  • انجام امور مربوط به تهیه و اقدام جهت ثبت و صدور دانشنامه پایان تحصیلات
  • تهیه وتدوین شیوه نامه‌های اجرایی برای آیین نامه‌های ارشد
  • بررسی مشکلات دانشجویان وارائه راه حل‌های مناسب
  • انجام امور دانشجویان برای جلسات کمیسیون موارد خاص – شورای تحصیلات تکمیلی – کمیته منتخب آموزشی

********************************

کارشناسی ارشد

- دوره کارشناسی ارشد، یکی از دوره‌های آموزش عالی بالاتر از دوره کارشناسی است که پس از آن به اجرا در می‌آید و سرانجام به اعطاء مدرک کارشناسی ارشد در رشته مربوط منتهی می‌گردد.
- هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد، گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است که با فراگیری آموزش‌های لازم و آشنایی با روش‌های پژوهش علمی، مهارت لازم را برای آموزش، پژوهش و خدمات پیدا می‌کنند.

شرایط ورود:

شرایط ورود به دوره به شرح زیر است:
- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
- داشتن گواهینامه پایان دوره کارشناسی یا بالاتر مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های مورد قبول (به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی)
- برخورداری از توانایی جسمی لازم و متناسب با رشته تحصیلی
- موفقیت در آزمون ورودی دوره

طول دوره:

- طول دوره مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده در این دوره را با پایان نامه براساس مقررات مربوط به اتمام برساند. طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال است.

- کمیته تحصیلات تکمیلی می‌تواند، در صورت لزوم و حسب مورد یک و حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی به طول دوره دانشجو اضافه کند. 

- چنانچه واحد دانشگاهی نتواند حداقل واحدهای درسی را در یک نیمسال تحصیلی ارائه دهد، به نسبت کسر  واحدهای ارائه شده، به طول دوره دانشجو افزوده می‌شود. در هر صورت طول دوره تحصیل نباید از سه سال تجاوز نماید.

-  انتقال و تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است.

- در صورتی که ارائه برخی از دروس، در یک رشته و دریک زمان معین در مؤسسه مبدا ممکن نباشد، دانشجو می‌تواند آن دروس را با موافقت استاد راهنما و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی و با هماهنگی سازمان مرکزی دانشگاه، در یکی از مؤسسات آموزش عالی دیگر که مجری دوره است به صورت مهمان بگذراند. در این حال کسب موافقت مؤسسه مقصد هم ضروری است و تعداد واحدهای درسی دانشجوی میهمان در یک مؤسسه نباید از نصف واحدهای درسی دوره تجاوز نماید.

مرخصی تحصیلی:

-دانشجوی دوره کارشناسی ارشد می‌تواند حداکثر برای یک نیمسال تحصیلی، با کسب موافقت دانشگاه، از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

- مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می‌شود.
- درخواست مرخصی تحصیلی باید قبل از شروع نام نویسی در هر نیمسال تحصیلی به مؤسسه مربوط تسلیم و موافقت آن مؤسسه کسب گردد. موافقت مؤسسه با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت می‌گیرد و منوط به این است که ادامه تحصیل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود.
- در صورتی که دانشجو بدون کسب موافقت مؤسسه حتی برای یک نیمسال، ترک تحصیل نماید از ادامه تحصیل محروم  می‌شود.

انصراف از تحصیل:

- دانشجو می‌تواند به هر دلیل از تحصیل اعلام انصراف نماید. در این صورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف به مؤسسه تسلیم نماید. چنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد، آن مؤسسه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام می‌نماید.
- دانشجوی انصرافی یا اخراجی موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید. به هر حال صدور هر گونه گواهینامه و تسلیم ریز نمرات و دریافت مجوز شرکت مجدد در آزمون ورودی منوط به تسویه حساب دانشجو با مؤسسه ذی‌ربط است.

- حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره و دروس جبرانی در دوره کارشناسی ارشد، 12 است.
- اگر نمره دانشجو در یک درس انتخابی کمتر از 12 باشد، می‌تواند با موافقت استاد راهنما به جای آن درس، درس دیگری را انتخاب نماید.
- در مواردی که ارزشیابی دانشجو در یک درس موکول به فعالیت‌هایی باشد که با تشخیص استاد مربوط انجام آن در طول یک نیمسال تحصیلی ممکن نیست، نمره دانشجو در آن درس نا تمام محسوب می‌شود.در این صورت باید نمره دانشجو در این درس، حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد، توسط استاد ذیربط به نمره قطعی تبدیل و در کارنامه وی ثبت شود.

- میانگین نمرات دروس دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد، در هر نیمسال تحصیلی، نباید از 14 کمتر باشد. اگر میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می‌شود.
- نمره دروس پیش‌نیاز یا جبرانی در کارنامه دانشجو، جداگانه ثبت می‌شود، اما در احتساب میانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو منظور نمی‌شود.

پایان نامه:

- تهیه پایان نامه، آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما، به تحقیق بپردازد.

- استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی، از اعضای هیات علمی مؤسسه یا خارج از مؤسسه با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می‌گردد.
- چنانچه استاد راهنما، خارج از مؤسسه آموزش عالی انتخاب شود به جای شرط استادیاری داشتن مدرک دکتری الزامی است.
- در رشته‌هایی که استادیار به تعداد کافی وجود ندارد، استاد راهنما را می‌توان با تایید کمیته تحصیلات تکمیلی از بین مربیان برجسته مؤسسه و دارای حداقل 10 سال سابقه کار مفید آموزشی و پژوهشی انتخاب کرد.

- دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما انتخاب کند. موضوع پایان نامه پس از تایید کمیته تحصیلات تکمیلی قطعیت می‌یابد.

- استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تایید کمیته تحصیلات تکمیلی از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان مربوط انتخاب می‌شود.

-ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران، متشکل از استاد راهنما، استاد مشاور و حداقل یک نفر نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی و دو نفر از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج مؤسسه صورت می‌گیرد.

-پایان نامه توسط هیات داوران در پنج درجه ارزشیابی شده و به هر درجه نمره‌ای تعلق می‌گیرد و این نمره در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می‌شود.
نمره از 18 تا 20 : عالی
نمره از 16 تا 18 : بسیار خوب
نمره از 14 تا 16 : خوب
نمره از 12 تا 14 : قابل قبول
نمره کمتر از 12 : غیر قابل قبول

- دانشجو پس از انتخاب پایان نامه، تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده موظف است بر اساس تقویم دانشگاهی در نیمسال‌های بعد نیز برای آن ثبت نام نماید. چنانچه در مواردی پایان نامه از سوی دانشجو ارائه شده، لیکن بعللی دفاع از آن از طرف استاد راهنمای مربوط، گروه آموزشی و یا واحد دانشگاهی ذیربط، با تاخیر انجام پذیرد و یا به نیمسال بعد موکول گردد، نیاز به ثبت نام مجدد از سوی دانشجو نمی‌باشد. در این حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی، وارد کارنامه دانشجو می‌شود و در میانگین نمرات او منظور خواهد شد.

-  در صورتی که پایان نامه، از نظر هیات داوران، غیر قابل قبول تشخیص داده شود ، دانشجو می‌تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند، پایان نامه خود را کامل و بار دیگر درزمانی که هیات داوران تعیین می‌کنند از آن دفاع نماید. دانشجویانی که در فرصت تعیین شده نتوانند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کنند از تحصیل محروم شده و مدرکی دریافت نمی‌کنند.
- اعطای گواهی گذراندن واحدهای درسی دوره به دانشجویی که به هر دلیل از ادامه تحصیل باز می‌ماند، حسب درخواست دانشجو بلامانع است.