مسئول اداره آموزش: آقای سعید عظیمی

تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی

شماره تماس:35220135-023

********************************

یکی از مهم‌ترین اهداف فعالیت‌های دانشکده امر آموزش است که این مهم درحوزه معاونت آموزشی- دانشجویی صورت می‌پذیرد. اهم وظایف این بخش از حوزه معاونت آموزشی- دانشجویی شامل موارد ذیل است:

الف) فعاليت‌های مرتبط با اعضای هيئت علمی:

1- نيازسنجی، بررسی تقاضاهای استخدام و انتقال و نظارت بر انجام مراحل تبديل وضعيت استخدامی اعضای هيئت علمی (قراردادی به پيمانی و از پيمانی به رسمی آزمايشی)

2- بررسی درخواست‌های ارتقاء پايه ساليانه و انجام اقدامات لازم

3- بررسی درخواست‌های ارتقاء مرتبه علمی و انجام اقدامات لازم

4- بررسی درخواست‌های استفاده از حق محروميت از مطب (پيگيری و اجرای مصوبات شورای مربوطه)

5- بررسی درخواست‌های اعضای هيئت علمی درخصوص تحصيل در مقاطع بالاتر و نحوه ادامه تحصيل به صورت مأموريت آموزشی و يا مرخصی بدون حقوق

6- بررسی و تنظيم قراردادهای حق التدريس اعضای هيئت علمی شاغل و مدعو

ب) فعاليت‌های مرتبط با دانشجويان:

1- ثبت نام و نظارت بر مراحل مختلف انتخاب واحد دانشجويان (حذف و اضافه، حذف نهايی و ...) در مقاطع مختلف

2- برنامه ريزی درسی ابتدای هرترم و امتحانات در پايان هر ترم با همکاری گروه‌های آموزشی

3- نظارت بر برگزاری منظم کلاس‌های درس و امتحانات پايان ترم

4- نظارت بر روند تحصيلی دانشجويان از نظر مشروط بودن يا ممتازبودن آنها

5- پيگيری و ثبت نمرات دانشجويان از اعضای هيئت علمی

6- برگزاری جلسات متعدد شورای بررسی وتصويب پايان نامه‌ها، امتحانات جامع و دفاع دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلی، Ph.D، دستياری، ام.پی.اچ و کارشناسی ارشد

7- صدور گواهی‌های اشتغال به تحصيل برای مراکز مختلف

8- ارسال گزارش‌های فراغت از تحصيل دانشجويان به دانشگاه

9- اقدام برای برگزاری کارآموزي‌های رشته‌ها و مقاطع مختلف

10- تاييد و امضاء پيش نويس دانشنامه‌های فارغ التحصيلان

11- برگزاری جلسات ماهانه شورای آموزش دانشکده برای برنامه ريزی آموزشی، رسيدگی به امور و درخواست‌های دانشجويان و ساير امور مربوط.....

پ) فعاليت‌های گروه تخصصی توسعه آموزش علوم بهداشتی(EDC) دانشکده:

1- برگزاری کارگاه روش تدريس و استراتژي‌های آموزشی برای دانشجويان تحصيلات تکميلی

2- همکاری در ارزيابی درونی گروه‌های آموزشی

3- بررسی و تصويب عناوين طرح‌های پژوهش در آموزش که متعاقباً اجرا خواهند شد (پژوهش در زمينه‌های نيروی انسانی، ساختار و فرآيندهای آموزش، کيفيت آموزش و ارتقاء آن، وغيره)

هدف کلی گروه يا رشته ارتقاء کيفی و کمی آموزش علوم بهداشتی است.

 

فایل ها