مسئول امور دانشجویی: خانم صدیقه مدیحی

تحصیلات: کاردانی امور اداری

 

********************************

 

به نام آن که جان را فکرت آموخت

 

حوزه معاونت دانشجويی- فرهنگی دانشکده بهداشت با ايجاد الگوهای مناسب در راستای ارتقاء سطح فرهنگی و علمی دانشجويان گام برمی‌دارد. تلاش و فعاليت‌های اين معاونت در زمينه مرتفع کردن مشکلات فرهنگی، رفاهی و مالی دانشجويان متمرکز می‌باشد.

 

ايجاد بستری مناسب برای شکوفايی استعدادهای دانشجويان در ابعاد جسمی و روحی از طريق حمايت‌های مالی و معنوی و نيز ايجاد زمينه لازم در جهت تربيت دانشجويان کارآمد و توانمند برای ورود به عرصه اجتماع از مهمترين اولويت‌های کاری اين معاونت می‌باشد.

 

ارائه خدمات صنفی، رفاهی به نحو شايسته و مطلوب در حد مقررات و امکانات موجود نيز يکی از اهداف اين معاونت می‌باشد.

 

از اهداف کلی اين معاونت می توان به موارد زير اشاره کرد:

 

1- برنامه ريزی جهت گسترش و تعميق ارزش‌های دينی و انقلابی درهمه سطوح دانشکده

 

2- نظارت بر فعاليت‌های فرهنگی و سياسی و اجتماعی دانشکده

 

3- برنامه ريزی و نظارت براجرای فعاليت‌های فوق برنامه برای شکوفايی بيشتر فعاليت‌های علمی، فکری، فرهنگی، اجتماعی وهنری دانشجويان

 

4- ايجاد انگيزه در کارمندان و دانشجويان جهت مشارکت در برنامه های علمی و فرهنگی

 

5- نظارت و برنامه ريزی برای توسعه آموزش‌های دينی، سياسی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی از طريق برگزاری کلاس‌ها، کارگاه‌های آموزشی، سمينارهای علمی، فرهنگی جهت دانشجويان، اساتيد و همکاران دانشکده

 

6- تهيه گزارش از برنامه‌های فرهنگی اجراشده در طی سال و ارسال ان به مديريت فرهنگی دانشجويی و مديريت فرهنگی دانشگاه

 

7- انجام کليه امور دانشجويی دانشکده (وام‌ها، بيمه، خوابگاه، تغذيه، تربيت بدنی)

 

8- بررسی مسايل و مشکلات دانشجويی و اعلام ان به حوزه معاونت دانشجويی- فرهنگی دانشگاه جهت رسيدگی و رفع آنها

 

9- ايجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم ميان تشکل‌های دانشجويی دانشکده (اعم از بسيج دانشجويی، کانون قرآن و عترت، مرکز پژوهش‌های دانشجويی و ...)

 

10- حمايت و تشويق دانشجويان و اساتيد دانشکده در جهت نوآوری برنامه‌های دانشجويی، فرهنگی

 

11- بررسی و شناخت نيازهای معاونت و اعلام آنها به حوزه معاونت دانشجويی، فرهنگی دانشگاه

 


 

مدیریت دانشجویی بر آن است وظایف خود را با نیاز سنجی و توانبخشی، پیش بینی منابع، برنامه ریزی، ایجاد زمینه وفضای مناسب و آموزشی به پرسنل و دانشجویان با استفاده از مشارکت صنفی دانشجویان وامکانات و فن آوری مناسب خدمات خود را به دانشجویان دانشگاه بمنظور فراهم ساختن بهترین فرصت تحصیل با به حداکثر رساندن رفاه از طریق برنامه‌های راهبردی در قالب واحدهای ذیل به انجام رساند:

 

1- واحد پذیرش و ثبت نام

 

2- واحد تغذيه

 

3- واحد رفاهی

 

4- امور خوابگاه‌ها

 

5- واحد مشاوره و راهنمایی