مسئول امور دانشجوییخانم صدیقه مدیحی

تحصیلات :کارشناسی مدیریت بازرگانی

 

********************************

 

به نام آن که جان را فکرت آموخت

 

حوزه معاونت دانشجویی- فرهنگی دانشکده بهداشت با ایجاد الگوهای مناسب در راستای ارتقاء سطح فرهنگی و علمی دانشجویان گام برمی‌دارد. تلاش و فعالیت‌های این معاونت در زمینه مرتفع کردن مشکلات فرهنگی، رفاهی و مالی دانشجویان متمرکز می‌باشد.

 

ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای دانشجویان در ابعاد جسمی و روحی از طریق حمایت‌های مالی و معنوی و نیز ایجاد زمینه لازم در جهت تربیت دانشجویان کارآمد و توانمند برای ورود به عرصه اجتماع از مهمترین اولویت‌های کاری این معاونت می‌باشد.

 

ارائه خدمات صنفی، رفاهی به نحو شایسته و مطلوب در حد مقررات و امکانات موجود نیز یکی از اهداف این معاونت می‌باشد.

 

از اهداف کلی این معاونت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

برنامه ­ریزی درخصوص مسائل رفاهی، خوابگاهی و امور تغذیه دانشجویان.1
 اجرای دقیق قوانین، آئین نامه ­ها و بخشنامه­های دانشجویی.2
 3پرداخت وامهای تحصیلی، مسکن، ضروری، ازدواج، شهریه تحصیلی، ودیعه مسکن به دانشجویان واجد شرایط

 پذیرش، ثبت نام و اسکان دانشجویان واجدشرایط درخوابگاههای دانشجویی.4

صدور معرفی نامه و کارت ورودبه خوابگاهها برای دانشجویان متقاضی خوابگاه.5
 
 6مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و فعالیتهای فوق برنامه در خوابگاههای دانشجویی

برنامه ریزی جهت به کار گیری دانشجویان در امور مختلف 7
 نظارت و کنترل برنامه سرویس­های ایاب و ذهاب خوابگاههای دانشجویی.8
 9تهیه و تنظیم برنامه های غذای هفتگی، ‌ماهانه و فصلی دانشجویان
 انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحویل، نگهداری، پخت وتوزیع موادغذایی.10
 11رسیدگی به بهداشت موادغذایی و بهداشت محیط خوابگاههای دانشجویی
 12بازدیدهای مستمر از خوابگاههای دانشجویی و سلف سرویسها، به منظور رفع مشکلات و نارساییهای موجود
 
 13تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان در خوابگاهها و سلف سرویسهای دانشجویی
14انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و فرهنگی و رییس دانشکده 

 

 

مدیریت دانشجویی بر آن است وظایف خود را با نیاز سنجی و توانبخشی، پیش بینی منابع، برنامه ریزی، ایجاد زمینه وفضای مناسب و آموزشی به پرسنل و دانشجویان با استفاده از مشارکت صنفی دانشجویان وامکانات و فن آوری مناسب خدمات خود را به دانشجویان دانشگاه بمنظور فراهم ساختن بهترین فرصت تحصیل با به حداکثر رساندن رفاه از طریق برنامه‌های راهبردی در قالب واحدهای ذیل به انجام رساند:

 

 واحد پذیرش و ثبت نام

 

 واحد تغذیه

 

 واحد رفاهی

 

 امور خوابگاه‌ها