آقای محمدباقر قاسمی 

سمت: کارپرداز دانشکده بهداشت

شماره تماس داخلی: 1052

شماره فکس:35220134-023