آقای محمد تقی پاشایی نژاد

شرح وظایف

سمت: مسئول امور مالی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

شماره تماس مستقیم: 35220138-023

شماره تماس داخلی: 1049

شماره فکس:35220140-023

*****************************************************************************

خانم افسانه توانا

شرح وظایف

سمت : حسابدار(دریافت و پرداخت)  و امین اموال

مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری  

 شماره تماس داخلی: 1066

***************************************************************************** 

آقای سید علی شنایی

شرح وظایف

سمت: رسیدگی به اسناد مالی و رابط امور مالی و بانکها

تحصیلات: دیپلم

شماره تماس داخلی: 1049