محمدحسن خوری صالح آبادو

سمت: مسئول نقلیه دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد 

شماره تماس داخلی: 1088

شماره فکس:35220140-023