خانم لعیا صادقی نژاد

شرح وظایف

سمت: انباردار

مدرک تحصیلی: کارشناس 

شماره تماس داخلی: 1066

شماره فکس:35220140-023