آقای محمدحسن خوری صالح آبادو

شرح وظایف

سمت: مسئول خدمات دانشکده بهداشت

شماره تماس داخلی: 1088

شماره فکس:35220140-023